นอกจากอากาศร้อนจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจแล้ว แต่อากาศร้อน ยังนำมาซึ่งเหตุเภทภัยที่มากับหน้าร้อน นั่นก็คือการจมน้ำเสียชีวิต ด้วยเมื่ออากาศร้อน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ชอบเล่นน้ำ ทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและสระน้ำ โดยเฉพาะเด็กๆ ในช่วงปิดเทอมใหญ่ ที่มีเวลาว่าง หรือการไปท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ต่างๆ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนอกจากจะต้องระมัดระวังป้องกัน และเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ

รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี สำหรับประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556 – 2566 : ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2566) พบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต 6,992 คน เฉลี่ยปีละเกือบ 700 คน ซึ่งเด็กอายุ 1 - 9 ปี มีการเสียชีวิตสูงสุด โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมใหญ่หน้าร้อน คือ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม สาเหตุที่พบบ่อย คือ ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและการช่วยเหลือคนตกน้ำ/จมน้ำที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ผลสำรวจของกรมควบคุมโรค ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2562 พบว่าเด็กไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ว่ายน้ำเป็น ร้อยละ 28.4 และว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้ เพียงร้อยละ 9.4 (เด็กไทยเกือบ 7 ล้านคนว่ายน้ำเป็นเพียง 1.9 ล้านคน) ซึ่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามมติสหประชาชาติที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเร่งดำเนินการป้องกันการจมน้ำ ใน 10 ประเด็นหลัก ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การสอนให้เด็กทุกคนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ มีทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และการปฐมพยาบาล โดยการสร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เพื่อป้องกันการจมน้ำให้ครอบคลุมทุกตำบล จนเกิดเป็นผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ

1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ขณะที่พาเด็กมารับวัคซีน/ตรวจพัฒนาการ

2. การสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด - 2 ปี มีคอกกั้นเด็กใช้ในทุกครัวเรือน และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย

3. การร่วมมือกับภาคส่วนในพื้นที่ สนับสนุนให้เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้ มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอด วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำ

4. เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ทำ CPR เป็น เนื่องจากการปกป้องคุ้มครองเด็กไม่ให้เสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นงานสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา เพื่อลดการเสียชีวิตของเยาวชนก่อนวัยอันควร