สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ …*…

การประชุมครม.เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ถูกจับจ้องจากหลายฝ่ายเป็นพิเศษ เพราะต่างสนใจว่าจะมีนำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีออก พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้าน เพื่อนำมาแจกให้กับประชาชนรายละ 10,000 บาทในรูปดิจิตอล วอลเล็ต เข้าสู่วาระการพิจารณาด้วยหรือไม่ …*…

เพราะตามไทม์ไลน์ที่คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิตอล วอลเล็ต วางไว้นั้น ได้เลยเวลาส่งการบ้านของคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมากรณีเป็นพิเศษเพื่อศึกษารวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงการนี้ตามที่ คณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้เคยให้ความเห็นมาแล้ว …*…

โดยเข้าใจว่าภารกิจของคณะทำงานชุดนี้จะเน้นไปที่ 8 ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.เป็นหลัก อันประกอบด้วย 1. รัฐบาลต้องวิเคราะห์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมว่าผู้ได้รับผลประโยชน์จะไม่ตกแก่พรรคการเมือง บุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพกว่ารายย่อย และบุคคลที่ไม่ใช่คนจนหรือกลุ่มเปราะบาง 2. การหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 กับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2566 เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนั้น มีความแตกต่างกัน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรดำเนินการตรวจสอบว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม่ มิฉะนั้น จะเป็นบรรทัดฐานสำหรับพรรคการเมืองว่า ไม่ว่าจะหาเสียงไว้อย่างไร เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามที่ได้หาเสียงไว้ก็ได้ …*…

3.การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายของรัฐบาลต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ผลกระทบ และภาระทางการเงินการคลังในอนาคต โดยโครงการนี้มีผลเสียมากกว่าผลดี การต้องกู้เงิน 500,000 ล้านบาท ในขณะที่ตัวทวีคูณทางการคลังมีเพียง 0.4 เป็นการสร้างภาระหนี้แก่รัฐบาลและประชาชนในระยะยาว ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณในการชำระหนี้จำนวนนี้เป็นระยะเวลา 4-5 ปี กระทบต่อตัวเลขการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ 4. ครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างรอบคอบ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญปี 2560 ในมาตรา 172, พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง, พ.ร.บ.เงินคงคลัง ตลอดจนกฎหมาย คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประเมินความเสี่ยงในการดำเนินโครงการอย่างรอบด้าน ด้วยการกำหนดแนวทางมาตรการบริหารความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบก่อน-ระหว่าง-หลังโครงการ …*…

 6. ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ตนั้น ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณมาใช้เพื่อทดสอบระบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่โครงการนี้เป็นการแจกเงินครั้งเดียวและให้ใช้ภายใน 6 เดือน 7. ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษา และตัวทวีคูณทางการคลัง รวมถึงตัวบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีความเห็นตรงกันว่า ในช่วงเวลาที่ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เพียงแต่ชะลอตัวเท่านั้นดังนั้น ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน รัฐบาลควรให้ความสำคัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น การกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน, การกระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุนของภาครัฐ และการเพิ่มทักษะแก่แรงงาน เป็นต้น และ 8.หากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชน ควรช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่มีฐานะยากจนที่เปราะบาง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้น โดยใช้งบประมาณปกติ …*….

เชื่อว่าในการซักฟอกของ ส.ว.และฝ่ายค้านจะมีการชำแหละนโยบายกู้เงินมาแจกตามโครงการนี้แบบชนิดถึงพริกถึงขิง หากถึงเวลานั้นรัฐบาลไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ ผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี …*…

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ชวนแอ่วตลาดล้านนาโบราณ สัมผัสความวิจิตรงดงามของศิลปวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรหริภุญไชยกับตำนานวีรสตรีปฐมกษัตริย์ “พระนางจามเทวี” จากลวปุระ ถึงหริภุญไชย สู่อาลัมพางค์ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญ, ไทยอง, คนเมืองและกะเหรี่ยง ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองในกาดโบราณ ชมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาชมยากในงานแอ่วตลาดกาดหมั้ว “พระนางจามเทวีราชนารีสามนคร” ถึง 31 มี.ค. เวลา 10.30 – 21.00 น.        ที่ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ซีคอน บางแค ...*...  

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. เวลา  13.00 น. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ : เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

ก้าวไปอย่างยั่งยืน...จาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดงานอบรมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน : ลดต้นทุน สร้างกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโดย กรมการท่องเที่ยว โดยมี ณัฏฐิรา แพงคุณ บุญเสริม ขันแก้ว ร่วมงาน พร้อมกันนี้ อนัคพล อิงคะกุล รองประธาน มิราเคิล กรุ๊ป เทอดศักดิ์ ปวิธพาณิชย์ นาถวีณา ล้อมทรัพย์ และ พิชฎา ดอกสน ให้การต้อนรับ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

อบรม...เผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2567 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา (เพิ่มเติม) ยโสธร (เพิ่มเติม) ศรีสะเกษ เชียงราย เชียงใหม่ (เพิ่มเติม) น่าน แพร่ ลำพูน ตรัง นราธิวาส พัทลุง และยะลา (เพิ่มเติม) ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

รวมหัวใจให้บ้านเกิด...ทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย เป็นผู้แทนรับมอบงานปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ประกอบด้วยการสร้างห้องปลอดเชื้อและบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ภายใต้โครงการรวมหัวใจให้บ้านเกิด ปีที่ 5 เพื่อสาธารณะประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคนในชุมชนให้ดีขึ้น จาก ซีอาร์ซี ไทวัสดุ นำโดย อัมพร ปัญญาดิลก และ ชุติพร คงเจริญสุข ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

ร่วมประกาศจุดยืน...พีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ รับโล่เกียรติยศ Low Carbon Reduction ในงาน Inclusive Green Growth Days Empowered by CGS : เติบโต และยั่งยืนไปด้วยกัน จัดโดย Cement and Green Solution Business( ภายใต้เอสซีจี โดยซีพีเอฟ เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) โดยมี สุรชัย นิ่มละออ ร่วมแสดงความยินดี ที่เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

ทั่วทุกมุมโลก...สุพัตรา จิราธิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน Discover World’s Finest พาเหรดสินค้าระดับตำนาน-วัตถุดิบเกรดพรีเมียม การันตีด้วยรางวัลจากทั่วโลก โดยมี เอสเธอร์ ซัน ริกกี้  เจนนิ่งส์ เปาลา กุยด้า อัลบาโร่ ฆิล-นาบาโร่ โมเรโน่ นงนุช เพ็ชรรัตน์ สเตฟาน คูม สุจิตา เพ็งอุ่น ธนวัตร จิรจริยาเวช และ จักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล ร่วมงาน ที่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อวันก่อน

ปัจฉิมนิเทศ...นิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ที่หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

แฮปปี้เบิร์ดเดย์...วสิตา เกษมโชคนิชกุล จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้สามีสุดรัก สมศักดิ์ วิศรุตวงศ์ โดยมี กิติศักดิ์ สพโชคชัย อนัญญา กรีธาผล วราภร ปราโมช ณ อยุธยา ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ และ กรรณิการ์ งามโสภี ร่วมอวยพร ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

ต้อนรับ...ชุติมา แก้วตา ฟอร์เตสคิว ผจก.ใหญ่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับ แอนเดรีย อากีเลร่า มิสซูปราเนชั่นแนล 2023 จากประเทศเอกวาดอร์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเข้าพักที่โรงแรม โดยมี อวิกา แจ้งเจนกิจ ภารณี จิตรกร และ วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันก่อน

ยินดีด้วย...จรูญรัตน์ สาลี กก.ผจก.พาราไดซ์ พาร์ค และ อรวรรณ จึงประเสริฐศรี ผอ.ฝ่ายร้านค้าสัมพันธ์ เอ็ม บี เค ร่วมแสดงความยินดีแก่ วนิดาพร วังสาร ผู้ประกอบการร้าน Neta Nails & Spa ในโอกาส Neta Nails & Spa บริการทำเล็บแบบครบวงจร ทาเล็บเจล เพ้นท์ลาย ต่อเล็บเจล สปามือเท้า พาราฟิน เปิดสาขาใหม่ ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค