เสือตัวที่ 6

การต่อสู้ในสมรภูมิพิเศษในพื้นที่ปลายด้ามขวานของไทยซึ่งมีความสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนปมหลากหลายมิติโดยฝ่ายตรงข้ามกับรัฐ ทำให้ฝ่ายรัฐจำต้องเรียนรู้อย่างเท่าทันในยุทธศาสตร์และยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ของฝ่ายขบวนการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐที่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดห้วงการต่อสู้เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐยังคงได้เปรียบฝ่ายรัฐอย่างทรงพลังอยู่ต่อไปจนกว่าจะเดินทางสู่เป้าหมายของพวกเขา นั่นคืออิสระในการปกครองกันเองในรูปแบบที่พวกเขาต้องการอย่างแรงกล้ามาโดยตลอด และนั่นเองที่รัฐจะต้องปรับกลยุทธ์การต่อสู้กับขบวนการในรูปแบบที่จะนำไปสู่ความมีบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเอกภาพในการปกครองของรัฐอยู่ต่อไปอย่างสมบูรณ์ โดยการวางกลยุทธ์อย่างคู่ขนานในทุกมิติการต่อสู้ในสมรภูมินี้อย่างชาญฉลาดจนกว่าฝ่ายขบวนการร้ายแห่งนี้จะอ่อนกำลังลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด นั่นก็หมายความว่า การต่อสู้ในสมรภูมิแห่งนี้ รัฐไม่อาจทำให้ขบวนการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐเหล่านี้หมดสิ้นความตั้งใจในการต่อสู้ลงอย่างสิ้นเชิง หากแต่ทว่าความเห็นต่างกับรัฐเหล่านั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐในระดับที่น่าเป็นกังวล ซึ่งพหุวัฒนธรรมที่มีเป้าหมายว่าคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ท่ามกลางความเห็นต่างที่ยังคงอยู่บนวิถีที่แตกต่างอันสวยงามตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันของชนชาติไทยด้วยกลยุทธ์การเดินหน้าของทุกองคาพยพของรัฐอย่างคู่ขนานในทุกมิติอย่างกลมกลืน

ด้วยนโยบายของรัฐแบบคู่ขนานที่เดินหน้าแก้ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนผ่านกลยุทธ์อันหลากหลาย อาทิการแต่งตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นครั้งแรกในรัฐสภาการแต่งตั้งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และแต่งตั้งบุคคลพลเรือนเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะที่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ยังคงประกาศใช้ต่อไป ร่วมกับการปรับลดบางพื้นที่ (อำเภอปะนาเระและอำเภอรามัน จังหวัดปัตตานี) โดยคู่ขนานกับการบังคับใช้กฎหมายของรัฐเพื่อผดุงความเป็นกติกาของรัฐที่ทุกคนในประเทศนี้จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่ต่อไป อาทิ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เดินหน้าฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 (ม.116) ต่อกลุ่มขบวนนักศึกษาแห่งชาติ (PelajarBangsa) กรณีการจัดกิจกรรมเสวนาสิทธิการกำหนดอนาคตตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานีและการทดลองทำประชามติจำลองณ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรณี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ฟ้องคดี ม.116 และข้อหาอั้งยี่ ซ่องโจร ต่อแกนนำ 9 คน กรณีการจัดกิจกรรมรวมตัวกันที่อ้างว่าเป็นการแสดงออกทางอัตลักษณ์มลายูรายาณ หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีหากแต่หมิ่นเหม่ต่อการยั่วยุปลุกระดมให้เกิดความเห็นต่างจากรัฐผ่านการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์มลายูที่ซ่อนปมการสื่อสารให้เห็นประวัติศาสตร์เชิงบาดแผลระหว่างรัฐสยามกับพี่น้องในพื้นถิ่นมลายูในพื้นที่ รวมทั้งการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ฟ้องคดีโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กระทำโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯกรณีเปิดเพจชมรมพ่อบ้านใจกล้า Butler’s Club ที่อ้างว่ากระทำการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตถูกวิสามัญจากเจ้าหน้าที่รัฐ

เหล่านั้นล้วนเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ของรัฐที่มุ่งเดินหน้าแบบคู่ขนานทั้งการเดินหน้าต่อสู้ทางการเมืองที่มีมิติใหม่ในการแสวงหาแนวทางใหม่ให้โอกาสบุคคลพลเรือนเข้ามาสู่เวทีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง การให้โอกาสยกระดับการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติผ่านเวทีคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกบนเส้นทางการต่อสู้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน รัฐก็ยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมืออันเป็นสัญลักษณ์ว่ารัฐไทยยังคงเป็นรัฐเอกราชหนึ่งเดียวที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นจริงจังอย่างที่เห็น

การต่อสู้ของรัฐอย่างคู่ขนานดังกล่าวมานั้น ก็ยังควบคู่ไปด้วยกลยุทธ์ในทุกมิติตั้งแต่ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ลงมาถึงระดับพี่ท้องถิ่นอย่ากลมกลืน อาทิ ระดับนานาชาติ โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) วาระปี ค.ศ. 2025-2027 เพื่อในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและค่านิยมประชาธิปไตย เพื่อคงไว้ซึ่งพลังการต่อสู้ของรัฐในระดับนานาชาติต่อกรณีการแก้ปัญหาในพื้นที่ปลายด้ามขวานให้เข้มแข็งอยู่ต่อไป ส่วนระดับประเทศ ในห้วงที่รัฐบาลกำลังจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หากรัฐจะต้องคงไว้ซึ่งการชิงการนำกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพและบูรณภาพแห่งอาณาเขตของรัฐไว้อย่างเข้มแข็งมั่นคงอยู่ต่อไป สำหรับระดับในพื้นที่ ด้วยกระบวนการสันติภาพผ่านการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแบบเปิดใจระว่างกัน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายของรัฐอย่างเป็นธรรม มิให้กลุ่มเห็นต่างใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนเป็นข้ออ้างในการปลุกระดมให้คนในพื้นที่แห่งนี้เกิดความเห็นขัดแย้งจากรัฐจนนำไปสู่ความเห็นพ้องในอิสระที่จะอยู่กันเองตามวิถีที่แกนนำขบวนการร้ายแห่งนี้ต้องการ ควบคู่กับการควบคุมสถานการณ์ให้มีความสงบในพื้นที่อย่างเข้มข้นเพื่อจำกัดไม่ให้กองกำลังติดอาวุธของขบวนการร้ายแห่งนี้สามารถก่อเหตุร้ายขึ้นมาได้ตามอำเภอใจ ในขณะเดียวกันรัฐก็ยังคงพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่ให้มีความสุขสบายมากขึ้นเป็นลำดับจนกว่าคนในพื้นที่จะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องแยกตัวเป็นอิสระจากรัฐไทย และนั่นคือกลยุทธ์การต่อสู้ของรัฐที่ต้องกระทำอย่างคู่ขนานในทุกมิติของความขัดแย้งจึงจะนำมาซึ่งชัยชนะของรัฐอย่างแท้จริง