สถาพร ศรีสัจจัง “กฤดาภินิหาร” อ่านว่า “กฺริ-ดา- พิ-นิ-หาน” เป็นคำที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า “น.อภินิหาร(บุญอันยิ่ง)ที่ทำไว้, ว.มีอภินิหารที่ทำไว้  ในคำกลอนแผลงเป็น กฤษฎาภินิหาร ก็มี. ส่วนพจนานุกรมฉบับอ.เปลื้อง ณ นคร นั้นอ่านเข้าใจง่ายขึ้นอีกหน่อย คือท่านแปลไว้ว่า “ น.บุญอันทำไว้ยิ่ง,ว.มีอภินิหารยิ่งที่ทำไว้ ส่วนผู้รู้ภาษาอังกฤษแปลคำนี้ไว้หลายราย ที่สำคัญ เช่น สอ เสถบุตร แปลว่า Supernature power.,The power of peforming miracle.ส่วนพจนานุกรมฉบับ Lexitron แปลไว้ว่า Grant grace. จะเข้าใจคำนี้ได้ชัดจึงคงต้องเข้าใจคำว่า “อภนิหาร” ที่ใครต่อใครคุ้นชินและใช้กันอยู่บ่อยๆเสียก่อน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอีกนั่นแหละที่แปลคำ “อภินิหาร' ไว้ว่า “ น.อำนาจแห่งบารมี,อำนาจบุญที่สั่งสมไว้,อำนาจเหนือปกติธรรมดา” และก็ อ.เปลื้อง ณ นคร อีกนั่นแหละที่แปลไว้ ดูจะ'เข้าท่า'และฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายกว่า ท่านแปลไว้ดังนี้ “น.บุญญานุภาพ,อำนาจแห่งบารมี,อำนาจแห่งบุญที่เป็นอำนาจเหนือปกติวิสัย            สรุปว่าจะยึดอันไหนเป็นสรณะก็ได้ ล้วนไม่ผิด แต่ในที่นี้ขอสรุปความเอาว่า หมายถึง “บุญญานุาภาพอันทำไว้ยิ่ง จนไม่มีสิ่งใดสามารถบดบังได้' เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน            เรากำลังจะใช้ศัพท์ยากๆคำนี้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เพิ่งเสด็จเสวยสวรรค์พระองค์นั้น            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงมีพระชนมายุอันเปี่ยมล้นด้วยความยังประโยชน์ต่อชาวไทยและชาวโลกรวมทั้งสิ้น 89 ปี ทรงครองราชยาวนานกว่่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก คือรวมเวลาถึง 70 ปี             เป็น 70 ปีที่ทรงแสดงให้เห็นถึงความสัตย์อันเป็นข้อธรรมสำคัญที่สุดเบื้องต้นใน 'ทศพิศราชธรรม' หรือ ธรรมสำหรับพระราชาที่ดีเลิศ คือทรงมีความสัตย์ต่อพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์เอง ที่ทรงตั้งสัตยาธิษฐานไว้ตั้งแต่วันที่เสด็จขึ้นครองราชว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม “              นั่นคือ เป็นที่ประจักษ์ชัดในทำนอง'สิ่งที่เห็นจริงแล้ว'ทั้งต่อชาวไทยและชาวโลกโดยไม่ต้องหาเหตุผลใดๆมาประกอบให้เห็นจริงอีก ว่า พระองค์ได้ทรงผนวก'เวลาแห่งชีวิต'ของพระองค์ท่านเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระราชสำนึกในการทรงคิดและทรงแปร-เป็นการปฏิบัติพระองค์ เพื่อยังประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ  เพื่อแก้ปัญหา เพื่อผ่อนความทุกข์เพิ่มความสุข ซึ่งทั้งหมดล้วนเพื่อนำไปสู่'การอยู่ดีกินดี'ของราษฎรไทยของพระองค์ทั้งสิ้น                จึงทรงเป็นพระราชาอันเป็นที่รักและเคารพนับถือยิ่งของบรรดาพระราชาและบรรดาประมุขของชาติต่างๆในโลก! การทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา การเสด็จในทุกถิ่นที่แทบทุกตารางนิ้วของประเทศไทย ทั้งเพื่อเยี่ยมเยียนเป็นมิ่งเป็นขวัญกำลังใจแก่อาณาประชาราษฎร์ และที่สำคัญคือเพื่อ จะได้ทรงทอดประเนตรเห็นปัญหาจริงของราษฎร ได้ทรงเก็บข้อมูลรูปธรรมไว้เป็นฐานข้อมูลด้านลึกสำหรับการที่จะทรงวางแผนในการพัฒนาและแก้ปัญหาในเรื่องและในพื้นที่นั้นๆ ฯลฯ                สิ่งนี้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมให้เห็นมากมาย ทั้งในนามโครงการฝนหลวง โครงการในพระองค์ โครงการตามแนวพระราชดำริ และ “โครงการหลวง” ต่างๆมากมายหลายพันโครงการ                องค์กรสำคัญของโลกมากหลายองค์กร ได้ตระหนักถึงพระราชอัจฉริยะและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์อย่างกว้างขวาง ได้ทูลเกล้าถวายรางวัลระดับโลกที่สำคัญๆมากมายหลากหลายด้าน องค์กรสำคัญของโลกดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ เป็นอาทิ                 70 ปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงนับเป็น 70 ปีแห่งการสำแดง' กฤดาภินิหาร' ของมหาบุรุษโดยแท้ และนับเป็นกฤดาภินิหารแห่งบุญญาธิการที่ไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถบดบังได้-อย่างแน่นอน!                    ๐ พระเสด็จสู่สวรรคาลัย                     กลางน้ำตาท่วมใจไทยทั้งผอง                     ส่ำโศกสิ้นดินฟ้าน้ำตานอง                     อาลัยรัก'พ่อหลวง'ของผองมวลไทย ฯ