เสือตัวที่ 6

กระบวนการต่อสู้กับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เป็นจุดแตกหักสำคัญประการหนึ่งก็คือ การต่อสู้แย่งชิงมวลชนจากการสั่งสมบ่มเพาะแนวความคิดแปลกแยกแตกต่างจากคนทั่วไปของรัฐให้บังเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รวมกลุ่มกันอยู่ในสถานศึกษาจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้อย่างจริงจัง เพราะในขณะที่การต่อสู้ทางความคิดผ่านการพูดคุยสันติภาพหรือการพูดคุยสันติสุขของตัวแทนกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนจากรัฐ และการต่อสู้ด้วยอาวุธครั้งแล้วครั้งเล่าตามจังหวะและโอกาสที่เอื้ออำนวยให้กลุ่มคนหัวรุนแรงเหล่านี้ปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จที่หวังผลได้ระดับ 100% คนกลุ่มนี้ ก็ยังคงเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นมวลชนกำลังสำคัญในการสืบทอดเจตนารมณ์ในการต่อสู้กับรัฐอย่างต่อเนื่องและทรงพลังอยู่ต่อไปจนพวกเขาเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้นั่นคือการปกครองกันเองอย่างอิสระตามอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่กลุ่มตนได้วาดหวังไว้ โดยมุ่งขับเคลื่อนการสั่งสมความคิดแปลกแยกให้ต่างจากรัฐในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่แห่งนี้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

นั่นคือเส้นทางสำคัญที่กลุ่มแกนนำขบวนการร้ายแห่งนี้กำลังขับเคลื่อนอย่างคงเส้นคงวา ที่หัวใจสำคัญในการต่อสู้กับรัฐอย่างทรงพลังต่อเนื่องก็คือ การติดอาวุธทางความคิดให้คนรุ่นใหม่ มีความกล้าแข็งพอที่จะต่อยอดการต่อสู้ให้เข้มแข็งจนเอาชนะรัฐไทยได้ในที่สุด เหล่านั้นคือเหตุผลสำคัญที่รัฐจะต้องตระหนักรู้และวางยุทธศาสตร์การต่อสู้กับกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนแห่งนี้ให้ชัดเจนโดยการเอาชนะทางความคิดที่จำเป็นต้องกระทำผ่านการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ในเป็นลำดับแรก เพราะการศึกษาคือที่มาของความคิดทั้งหลายที่จะเป็น การเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษแห่งนี้ จึงต้องกระทำอย่างลุ่มลึก แนบเนียน และกระทำอย่างเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้กระบวนการในการให้ความคิดใหม่อีกแง่มุมอื่นๆ มีโอกาสเข้าไปให้ทรรศนะใหม่แก่กลุ่มเป้าหมายสำคัญนั่นคือเด็กและเยาวชนที่คนกลุ่มนั้นกำลังถูกทำให้เป็นกลุ่มคนเชิงเดี่ยว สังคมเชิงเดี่ยว ด้วยการศึกษาเชิงเดี่ยวอย่าเข้มข้นอยู่ในขณะนี้

และการเข้าถึงการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่แห่งนี้ มีแนวทางที่ได้ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งพบว่า แนวทางการในการเข้าการศึกษาที่ล่อแหลมและมีแนวโน้มในการบ่มเพาะแนวความคิดการก่อความไม่สงบนั้น สามารถดำเนินการได้โดยการสร้างกิจกรรมในสถานศึกษา อาทิ การสร้างกิจกรรม (Event) พัฒนาสัมพันธ์ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกในแง่มุมใหม่ ที่เป็นกิจกรรมเพื่อการประกวด การออกแบบคำกลอน งานศิลปะต่างๆ ชิงรางวัลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล หรือกีฬาประเภท อื่นๆ ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ การร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในสถานศึกษาทั้งด้านอาคารสถานที่ศึกษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา รวมทั้งหอพักของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้มีโอกาสในการสร้างทรรศนะที่ดีของเด็กและเยาวชน ตลอดจนครู-อาจารย์ของสถานศึกษา ที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น

นอกจากนั้น หน่วยงานของรัฐต้องสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนครู-อาจารย์ ในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้เดินทางไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ ทั้งสถานที่ที่เป็นโลกทันสมัย เป็นเรื่องราวที่เป็นสากล และสถานที่ที่เป็นแนววิถีชีวิตเช่นเดียวกับคนในพื้นที่ในรูปแบบที่นิยมความเป็นอิสลามสายสันติ มีความเป็นหนึ่งเดียวอย่างผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมอื่นๆ ได้อย่างเป็นพหุวัฒนธรรม พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านโลกออนไลน์ นำพาเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ได้ตลอดเวลา เห็นโลกกว้างที่ไม่อาจปิดกั้นตนเองให้ล้าหลังอยู่ต่อไป รวมทั้งมุ่งพัฒนาทางกายภาพและความคิด การพัฒนาทางกายภาพโดยการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ โดยร่วมกันสร้างห้องเสมือนจริง ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องศึกษาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาการศึกษาทางโลกทันสมัยออนไลน์ ให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนครู-อาจารย์ของสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโลกภายนอกในแง่มุมอื่นมากขึ้น การเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษแห่งนี้ จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องผลิตตัวแทน (Agents) ด้วยการสร้างให้เกิดบุคคลที่เป็นตัวแทนฝ่ายรัฐ (Agents) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นตัวแทนรัฐ เข้าไปพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโลกทัศน์แทนคนของรัฐ โดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีความแนบเนียน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเป้าหมายให้การเปิดใจ ยอมรับฟังความคิดความเห็นที่แตกต่างจากการที่เคยได้รับรู้มาเพียงแง่มุมเดียวจากการบ่มเพาะความเห็นต่างจากรัฐมาก่อนหน้านี้ ควบคู่กับการสร้างสภาวะแวดล้อมในระดับนโยบายที่มีความชัดเจน เพื่อกำกับทิศทางแนวทางของสถานศึกษาในพื้นที่ให้สอดรับกับงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการเข้าไปจัดระบบองค์กรที่กำกับการศึกษาเอกชน ให้เป็นเครื่องมือของรัฐในระดับนโยบายที่มีความเข้มแข็ง สามารถกำหนด กำกับทิศทางการบริหารการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งรัฐจะต้องสร้างระบบให้ชุมชนรอบสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้น เป็นการสร้างโอกาสในการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งกันและกัน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐเพิ่มมากขึ้น

ด้วยการต่อสู้ในสมรภูมิแห่งนี้ หัวใจสำคัญคือการหล่อหลอมความคิดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างฝ่ายต่างต้องแย่งชิงมาให้ได้ เหล่านี้คือยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางความคิดกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนอันเป็นจุดหมายสำคัญที่รัฐจะต้องตระหนักและเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแย่งชิงมวลชนคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้น เพื่อให้รัฐสามารถเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่แห่งนี้ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งการเอาชนะทางความคิดและแย่งชิงมวลชนในพื้นที่แห่งนี้ กลับมาเป็นฝ่ายรัฐได้อย่างแท้จริง