พระเทพเสนาบดี (เจ้าคณะจังหวัด), เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม และผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าหลวงแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 พระเทพเสนาบดี (เจ้าคณะจังหวัด), เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดและอำเภอ ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งนำถุงยังชีพไปมอบให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 2 ครัวเรือนของอำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าท่าหลวง จำนวน 3 ครัวเรือน โดยรายแรกของอำเภอพัฒนานิคม คือนางบุน หยั่งถึง บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม ตกเกณฑ์ในมิติด้านสุขภาพและรายได้, รายที่ 2 นางสมบุญ หรัดดี บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่และรายได้ ซึ่งอำเภอพัฒนานิคม มีจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทั้งสิ้น 718 ครัวเรือนและได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนที่ตกเกณฑ์แล้ว 325 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45 หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ของอำเภอท่าหลวง โดยรายแรกของอำเภอท่าหลวง คือนางสง่า ศิริมณี บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งผักกูด ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่, รายที่ 2 นางตาล สีสุราษฎร บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งผักกูด ตกเกณฑ์ในมิติด้านรายได้ และรายที่ 3 นายเอี่ยม ทองทับ บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งผักกูด ตกเกณฑ์ในมิติด้านรายไก้ ซึ่งอำเภอท่าหลวง มีจำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ทั้งสิ้น 670 ครัวเรือน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม ที่ทำการปกครองอำเภอท่าหลวงร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละท้องที่ ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยก่อนหากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็ให้ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้สะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีปรับสภาพแวดล้อมของบ้านผู้สูงอายุและมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินแก่ผู้พิการพร้อมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 2 อำเภอเข้ามาดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น