ตีโฉบฉวย / เสือตัวที่ 6 นาย อับดุลการิม คาลิด (Abdulkarim Khalid) เป็นผู้ประกาศจุดยืนในการต่อสู้ของแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี หรือ บีอาร์เอ็น เมื่อ 13 มี.ค.64 ในวาระครบ 61 ปี ของการก่อตั้ง แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาอย่างยาวนานจวบจนครบรอบ 61 ปี ของการก่อตั้งขบวนการบีอาร์เอ็น อันเป็นชื่อย่อมาจากแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี ยังคงความพยายามในการต่อสู้กับรัฐไทยเพื่อนำอิสระการปกครองกันเองของคนในท้องถิ่นแห่งนี้อยู่ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมานี้ จะเต็มไปด้วยขวากหนามและอุปสรรคทั้งจากสถานการณ์การสู้รบกับรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่กองกำลังติดอาวุธของขบวนการแห่งนี้ อาจจะอ่อนล้าหรือเพลี่ยงพล้ำกองกำลังติดอาวุธฝ่ายรัฐไปบ้าง ตลอดจนสถานการณ์จากภายนอก อันเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การต่อสู้ด้วยอาวุธอันเป็นแนวทางหนึ่งในการแย่งยึดอำนาจในการปกครองกันเองของคนพื้นถิ่นแห่งนี้ต้องปรับตัว หากแต่ในแถลงการณ์ล่าสุดของขบวนการแห่งนี้ มีความชัดเจนยิ่งว่า คนระดับนำในขบวนการร้ายแห่งนี้ ไม่ได้มีความแปรปรวนไปตามความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์สู้รบที่ผ่านมา หากแต่ว่ากลับมีความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพในการอยู่กันเองตามเป้าหมายเดิมมากขึ้นด้วยซ้ำ โดยวิเคราะห์ผ่านเนื้อหาการแถลงการณ์ล่าสุดนี้ ว่ายังคงทำลายความชอบธรรมและความตั้งใจจริงของรัฐในความพยายามในการดับไฟในพื้นที่ ที่มุ่งท้วงติง ติเตียน โจมตีโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐ ในพื้นที่ โดยโจมตี บิดเบือนว่า เป็นการกระทำของรัฐที่ไม่จริงใจ หากแต่หวังดึงพี่น้องประชาชนมวลชนในพื้นที่ให้เข้าข้างรัฐมากกว่าการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ทั้งโจมตี บิดเบือนว่าการพัฒนาต่างๆ ของรัฐ มีการร่วมรับประโยชน์จากผู้มีอำนาจกับผู้ประกอบการ เป็นต้น ทั้งยังใส่ร้าย บิดเบือนความชอบธรรมของรัฐในการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไม่มีเหตุผลรองรับ อาทิ การกล่าวหาใส่ร้ายว่า รัฐยังมีความพยายามต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาทางด้านสังคมเศรษฐกิจ เพื่อปลอบใจประชาชนปาตานี โครงการพัฒนาเศรษฐกิจหลายโครงการเกิดขึ้นที่แผนดินปาตานี เพื่อเบี่ยงเบนความใฝ่ฝันของประชาชน แต่โครงการเหล่านี้เกือบทั้งหมดมีส่วนที่เป็นการหลอก การเอาเปรียบและการฉวยโอกาสจากประชาชนเนื่องจากว่า โดยบิดเบือน กล่าวหาอย่างไม่มีหลักฐานว่าแก่นแท้ของโครงการเหล่านี้คือความไม่จริงใจ และอ้างเอาเองว่า โครงการใดที่จริงจังและไม่ได้ทำมาเพื่อซื้อใจประชาชนนั้น ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนที่นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ที่ผ่านมานั้นล้วนทำเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของพวกนายทุนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพอย่างเดียว เหล่านี้คือความคิดอันล้าหลังสุดโต่งของคนระดับนำในขบวนการร้ายแห่งนี้ ที่พยายามบิดเบือนการกระทำใดๆ ของรัฐ เพื่อมุ่งหวังหลอกลวงชาวบ้านให้หลงเชื่อและตกเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ ขัดแย้งกับรัฐ โดยที่คนในระดับนำของขบวนการแห่งนี้ กลับสุขสบาย รอดพ้นความทุกข์ยากที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องตกระกำลำบากในการใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นธรรม คนระดับนำเหล่านี้ยืนอยู่บนซากปรักหักพังของทุกสิ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายรัฐพยายามสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในท้องถิ่นแห่งนี้ ทั้งฝ่าฝืนการดำรงอยู่อย่างสันติสุขตามแนวสอนของศาสดา โดยมีเนื้อหาสำคัญตามคำสอนของศาสดา คือ ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอให้ความสันติสุขจงมีแด่ท่าน หากแต่กลุ่มแกนนำในขบวนการแห่งนี้ที่ชื่อ บีอาร์เอ็น ได้บิดเบือนคำสอนของศาสดาดังกล่าวข้างต้นให้เกิดความรุนแรงอาทิ คำแถลงการณ์ที่ว่า บีอาร์เอ็น (BRN) ก่อตั้งขึ้นมาตามอามานะห์ (หน้าที่ที่ได้รับมอบ) ที่เกิดจากความเดือดร้อนของประชาชนและความรักต่อสันติภาพ ซึ่งเป็นการต่อยอดการต่อสู้ของผู้คนในอดีตที่ต้อสู้เพื่อสิทธิความเป็นเจ้าของต่อดินแดน (hak pertuanan) และอธิปไตยของปาตานี และยังตอกย้ำแนวทางการต่อสู้ที่รุนแรงกับรัฐว่า บีอาร์เอ็นอยู่ในแนวหน้าของการเคลื่อนไหวอันแข็งแกร่งโดยมีวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่ชัดเจนและไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย การยึดมั่นในจุดยืนและหลักการอย่างแน่นแฟ้นเป็นที่มาของการจัดตั้งขบวนการร้ายแห่งนี้ที่เข้มแข็ง โดยเรียกร้องให้มวลชนในพื้นที่ต้องยึดมั่นในเป้าหมายเดิม ก้าวเดินไปสู่จุดหมายเดิมด้วยความเข้มแข็ง โดยเน้นย้ำ ปลุกเร้าให้ประชาชนในพื้นที่กลับมาฮึกเหิม รวมพลังกันใหม่อีกครั้งอย่างเข้มแข็ง โดยอ้างว่าเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของมาตุภูมิและคุณค่าของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ทั้งที่การดำเนินการทุกอย่างที่ผ่านมาหลายสิบปีของรัฐ ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า รัฐได้ทุ่มเทความพยายามอย่างแรงกล้าในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีชีวิตอันปกติสุข โดยการนำสันติภาพมาสู่ทุกชีวิตพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บรรดาแกนนำในขบวนการร้ายแห่งนี้ กลับพยายามบิดเบือน ทำลายความเชื่อมั่น ศรัทธา และความจริงที่กำลังขับเคลื่อนสู่พี่น้องในพื้นที่ ทั้งยังคงความพยายามในการเดินหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ต้องการโดยไม่สนใจในความทุกข์ยากจากความไม่สงบที่แกนนำขบวนการหยิบยื่นให้ จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงเล็งเห็นแล้วว่า แม้ฝ่ายรัฐจะใช้ความพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุข สันติภาพมาสู่คนในพื้นที่ หากแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับความปรารถนาดีที่รัฐหยิบยื่นให้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย คนกลุ่มหัวคิดสุดโต่งของขบวนการร้ายแห่งนี้ ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ ความตั้งใจเดิมๆ ไปได้เลยแม้แต่น้อย สถานการณ์ที่ดูสงบราบเรียบในห้วงเวลานี้ ฝ่ายรัฐจึงไม่อาจนิ่งนอนใจ ไม่อาจหลงไปในภาพลวงตา และภาคภูมิใจในสถานการณ์ที่ดูสงบราบเรียบได้อย่างแน่นอน ด้วยแถลงการณ์ล่าสุดในโอกาสครอบ 61 ปีของกลุ่มบีอาร์เอ็น มีเนื้อหาสาระชัดเจนยิ่งว่า แนวคิด แนวทางในการต่อสู้กับรัฐยังคงเดินหน้าต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง หากแต่ว่าจะเป็นแนวต่อสู้แบบใดนั้น ฝ่ายรัฐต้องเร่งศึกษาวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ แต่ที่แน่ๆ อุดมการณ์ในการต่อสู้กับรัฐเพื่อบรรลุจุดหมายที่อุปโลกน์ขึ้นมานั้น ยังคงความพยายามอยู่ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง