เสือตัวที่ 6 ขบวนการสร้างแรงจูงใจที่ทำให้ผู้ที่ถูกชักชวน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้ตัดสินใจเข้าร่วมขวนการแบ่งแยกผู้คนให้เห็นแตกต่างจากคนส่วนอื่นของพื้นที่ปลายด้ามขวาน บรรดาแกนนำในขบวนการแห่งนี้ โดยเฉพาะนักจัดตั้งมวลชน จะมีการกระทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเข้าเป็นแนวร่วมขบวนการเหล่านั้น ยังดำรงคงอยู่กับขบวนการร้ายแห่งนี้ ด้วยความมั่นใจ อย่างที่เรียกว่า มีความภักดีต่อขบวนการอย่างฝังรากลึกและยากที่จะเปลี่ยนใจ ออกจากการเป็นแนวร่วมขบวนการอย่างง่ายๆ เป็นกระบวนการเพื่อให้กลุ่มมวลชนในขบวนการยังคงให้การสนับสนุนการต่อสู้กับรัฐ เป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนการต่อสู้กับรัฐต่อไปโดยไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยเชิงลึกของนักวิชาการทางทหารกลุ่มหนึ่ง โดยศึกษาจากสมาชิกของขบวนการแบ่งแยกผู้คนให้เห็นต่าง ทั้งที่เข้ามอบตัวกับรัฐและที่ถูกฝ่ายความมั่นคงจับกุมได้กลุ่มหนึ่ง พบสาเหตุสำคัญของการดำรงคงอยู่ของสมาชิกที่ถูกชักชวนให้ร่วมขบวนการร้ายแห่งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการต่อสู้กับรัฐจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแกนนำขบวนการก็คือการปกครองกันเองของคนในพื้นที่อย่างอิสระจากการปกครองของรัฐ โดยสาเหตุสำคัญของการดำรงคงอยู่กับขบวนการลับนี้อย่างภักดี มีหลายประการ ที่ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 อาทิ 1) การเคลื่อนไหวสมาชิกขบวนการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการที่สมาชิกที่อยู่ในขบวนการจะถูกผู้ควบคุมในระดับบน มีการสื่อสารสั่งการเคลื่อนไหว เรียกประชุมพบปะอย่างไม่เป็นทางการตามวิถีการพบปะของคนในท้องถิ่น และมอบหมายงานให้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นเป็นวงรอบหรือเป็นระบบ ที่แม้ว่าในห้วงเวลาที่ยังไม่มีโอกาสปฏิบัติการทำลายล้างสร้างสถานการณ์ ขบวนการร้ายแห่งนี้ก็จะยังคงทำเพื่อปลุกระดมตอกย้ำอุดมการณ์ และลักษณะดังกล่าว ทำให้สมาชิกถูกขบวนการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จ ประกอบกับความเชื่อตามคำสาบานที่ว่า เมื่อมีภารกิจหรือเมื่อแกนนำสั่งให้ปฏิบัติการใดๆ แล้ว สมาชิกคนนั้นต้องทำ แม้ว่าสมาชิกผู้นั้นจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะวางมือแต่ก็ทำได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่หัวหน้าระดับบนมีเครือข่ายการควบคุมกว้างขวาง จึงไม่มีโอกาสหลบออกมาได้ อีกทั้งแม้ว่าจะออกนอกพื้นที่เครือข่ายแล้ว ผู้ควบคุมในระดับบนยังสามารถส่งต่อสมาชิกให้ข้ามเครือข่ายไปสู่การควบคุมในพื้นที่อื่นได้อีก ส่วนการสร้างให้มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะรูปแบบใดๆ ในการขยายและตอกย้ำแนวคิดแบ่งแยกแตกต่างอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ก็เพื่อให้สมาชิกได้มีกิจกรรมกระทำ ไม่เกียจคร้าน ไม่เฉื่อยชาและทิ้งขบวนการไป อีกทั้งเพื่อเป็นการตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าขบวนการยังไม่ถอย 2) การที่มีความคิดว่า เลยตามเลย กล่าวคือ เมื่อได้กระทำรุนแรง ร่วมสร้างสถานการณ์ใดๆ ไปแล้ว ก็จะรู้สึกว่าตนเองได้ถลำลึกไปแล้ว และรู้สึกว่า ยากที่จะถอนตัวออกจากขบวนการร้ายแห่งนี้ จึงคิดว่าเลยตามเลย นั่นคือที่มาของการคงอยู่กับขบวนการแบ่งแยกผู้คนในแผ่นดินนี้ออกจากกัน และเป็นที่มาของการคิดที่จะต้องอยู่กับขบวนการนี้ต่อไปเพื่อต่อสู้กับรัฐให้ถึงที่สุด ทั้งยังคิดว่าถ้าไม่ตายก็เพียงแค่ถูกจับ โดยคิดว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดชีวิตแม้จะยืนยาวเท่าใดก็ตาม หากแต่ได้ทำตามแนวทางที่ตนเองเชื่อจากการบ่มเพาะของนักสร้างมวลชนของขบวนการมาอย่างต่อเนื่อง 3) การกลัวถูกพวกเดียวกันฆ่า กล่าวคือ ตนเองจะคิดว่าผู้ที่ทรยศหรือออกจากขบวนการแห่งนี้ คือผู้ที่ทำผิดคำสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ แล้วขบวนการแห่งนี้ จะไม่ถือว่าเป็นคนในศาสนาเดียวกัน จึงสมควรที่จะถูกสังหารหรือฆ่าทิ้งได้ รวมทั้งสร้างความเชื่อที่ว่า ใครที่เปิดเผยพฤติกรรมของขบวนการให้คนนอกศาสนาหรือศัตรูได้ล่วงรู้แล้ว ก็สมควรถูกกำจัดเช่นกัน และคนในขบวนการที่สังหารหรือฆ่าคนที่มีพฤติกรรมอย่างนั้น ก็ได้บุญเช่นกัน 4) การสร้างความมั่นใจในชัยชนะของขบวนการ เนื่องจากผู้เข้าขบวนการถูกชักชวนในลักษณะมีโฆษณาชวนเชื่อไปพร้อมกัน เช่นบอกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วจะได้ชัยชนะภายใน 5 ปี หรือการมีสมาชิกของขบวนการอยู่ในทุกหมู่บ้าน มีกองกองกำลังติดอาวุธที่พร้อมจะสู้รบกับคนนอกศาสนา ที่ได้รับการฝึกอยู่ในตะวันออกกลางเป็นต้น และการได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากพันธมิตรในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางตะวันออกกลาง เพื่อให้สมาชิกมั่นใจในการต่อสู้กับรัฐ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การทำสงครามกับทุกคนที่อยู่ตรงข้ามกับขบวนการแห่งนี้ มีการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้ เช่น เสบียงอาหาร การปลูกพืชอาหาร ปลูกผักสวนครัว ขุดบ่อเลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ไว้ดำรงชีพและสนับสนุนขบวนการได้อย่างยาวนาน แม้ว่าชัยชนะจะต้องใช้เวลานานเท่าใดก็ตาม ขบวนการร้ายแห่งนี้ คงปลูกฝังให้สมาชิกเชื่อว่า เป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของทุกคนในศาสนา ที่ต้องสานต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่น เพื่อเป้าหมายสุดท้ายที่ขบวนการต้องการ นั่นคือ การปกครองหรืออยู่กันเองตมแนวทางของปาตานีในอดีตที่แกนนำวาดฝันไว้ และ 5) การที่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการถูกชักชวนให้ร่วมขบวนการนี้นั้น มีความรู้สึกว่า ชอบเป้าหมายที่ขบวนการแบ่งแยกผู้คนกลุ่มนี้ชี้นำตลอดมาว่า เป็นการขับเคลื่อนการต่อสู้กับรัฐที่มากดขี่ โดยการต่อสู้ของกลุ่ม เป็นการกระทำที่ชอบธรรมตามหลักคำสอน ทั้งนี้ เพื่อกอบกู้และสถาปนารัฐปัตตานีให้เป็นอิสระ มุ่งสู่การเป็นรัฐอิสลามปกครองด้วยกฎหมายศาสนาอย่างเคร่งครัด เหล่านั้นคือการทำให้สมาชิกที่ร่วมขบวนการแห่งนี้ เกิดความเชื่อมั่น สร้างความฮึกเหิมในการต่อสู้กับรัฐอย่างไม่รู้จบ แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างใด และการต่อสู้กับรัฐจะต้องผันแปรไปอย่างใด โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อรัฐ ณ เวลานั้น หากแต่ความมุ่งมั่นในเป้าหมายของขบวนการ ก็ยังคงเส้นคงวา ด้วยความรู้สึกภักดีของกลุ่มคนที่เป็นแนวร่วมที่มีต่อขบวนการร้ายแห่งนี้ ยังคงฝังรากลึกและยากที่จะเปลี่ยนใจออกจากการเป็นแนวร่วมอย่างง่ายๆ ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มมวลชนยังดำรงคงอยู่กับขบวนการ คอยให้การสนับสนุนการต่อสู้กับรัฐ เป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนการต่อสู้กับรัฐในรูปแบบที่ผันแปรไปตามสถานการณ์ต่อไป จนกว่าจะบรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่บรรดาแกนนำของขบวนการแห่งนี้ต้องการ