เสือตัวที่ 6 สภาพการณ์ในโลกปัจจุบัน อันเป็นโลกที่เจริญรุดหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลให้มนุษย์โลกทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่ม ทุกระดับ สามารถส่งผ่านความคิดความเห็น สื่อสารความรู้สึกนึกคิดถึงกันและกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เวลาใด ที่เรียกกันว่า คนในปัจจุบันสามารถสื่อสารถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่ทำให้เกิดความเห็นที่หลากหลายของมนุษย์โลกโดยที่ไม่ว่าใครก็ตาม จะสามารถไปปิดกั้นความคิดเห็นที่หลากหลายเหล่านั้นได้ นี่คือสาเหตุของความเห็นต่างที่กำลังเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ทั้งที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในสังคมไทยในขณะนี้ รวมทั้งคนในพื้นที่ปลายด้ามขวาน มนุษย์โลกกำลังถูกท้าทายจากเทคโนโลยีล้ำยุคในการสื่อสารระหว่างกันอย่างยิ่งใหญ่ และการสื่อสารเหล่านั้น แทนที่จะทำให้มนุษย์มีความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น ในทางตรงข้าม เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ที่ล้ำยุคเหล่านั้น กลับทำให้คนในสังคมประเทศและสังคมโลกเห็นแตกต่าง แยกคนในสังคมออกเป็นกลุ่มๆ รวมคนเห็นไปในทางเดียวกันให้ไปด้วยกัน ในขณะที่เทคโนโลยีสื่อสารล้ำยุคดังกล่าวได้แบ่งแยกแตกต่างคนเห็นต่างให้ห่างเหินกันมากขึ้น ทำลายความมุ่งประสงค์ของคนในยุคก่อนที่ต้องการให้คนในสังคมมีความคิดเป็นหนึ่งเดียวอย่างย่อยยับ และสิ่งนี้ ได้ปรากฏชัดขึ้นในการรวมกลุ่มจากการสื่อสารบนโลกออนไลน์ของเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน ที่รวมลุ่มกันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกำลังแสดงออกทางการเมืองอย่างทรงพลังที่คนในยุคก่อนซึ่งเป็นคนวัยกลางคนขึ้นไป ยากจะทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ได้อย่างแท้จริง ปรากฏการณ์ที่เด็กและเยาวชนในปัจจุบันกำลังแสดงออกทางการเมืองขณะนี้ แท้ที่จริง เป็นผลมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้ทุกที่ ทุกเวลา การเรียนรู้ยุคใหม่ที่ทำให้เด็กและเยาวชนในยุคนี้ แสวงหาเหตุผลและคำตอบได้ด้วยตนเอง สื่อออนไลน์ยุคใหม่ทำให้พวกเขากล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างที่คนยุคก่อนไม่เคยได้รับโอกาสนี้ ความเห็นที่เป็นตัวของตัวเองของเด็กและเยาวชนที่กำลังปรากฏขึ้นในสังคมไทยในยุคนี้ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความเห็นที่แตกต่างของคนในกลุ่มต่างๆ นั้น ไม่มีอำนาจหรือระบบใดจะบังอาจหยุดยั้งให้คนในยุคนี้ เห็นไปในแนวทางเดียวกันได้ เหล่านั้น ก็ความเป็นจริงที่คนในสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นคนในยุคใด จะต้องเรียนรู้และยอมรับมัน เพื่อให้แสวงหาหนทางที่ดีที่สุดในการอยู่ร่วมกับความเห็นต่างของคนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างสวยงาม ปราศจากความขัดแย้งจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน เพราะความเห็นต่างของคนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่คนในยุคนี้ต้องมี อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ำยุคของโลกการเรียนรู้และการสื่อสารที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ทั้งไม่มีประโยชน์อันใดที่คนกลุ่มใดจะไปกล่าวหา ต่อต้านคนกลุ่มอื่นที่เห็นแตกต่างจากกลุ่มตน เพราะสิ่งนั้น จะนำมาซึ่งความขัดแย้งและรุนแรงในที่สุด ความเห็นต่างของคนในสังคมโลกผ่านระบบคิดทางการเมืองของรัฐ จึงเป็นสิ่งที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ล้ำยุค ผู้คนต่างมีความคิดความเห็นเป็นของตนเองมากขึ้น และผู้คนกล้าที่จะท้าทายระบบคิด ความเชื่อเดิมๆ ที่คนรุ่นก่อนๆ เคยคิดและเคยเชื่อกันมาอย่างยาวนาน และความแตกต่างทางความคิดเหล่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพียงอย่างเดียว ด้วยความเห็นต่างจากรัฐและคนในกลุ่มอื่นๆ เฉกเช่นนี้ ได้เคยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ด้วยการส่งผ่านความคิดความเห็นต่างเหล่านั้นจากกลุ่มคนระดับนำอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่รัฐโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงกลับทำความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้อย่างช้าๆ ทำให้ฝ่ายขบวนการแบ่งแยกผู้คนออกจากกันในพื้นที่แห่งนี้ สามารถสร้างมวลชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่มาเป็นแนวร่วมขบวนการได้อย่างทรงพลังยิ่ง ในขณะที่รัฐโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคง คิดว่า จะสามารถสลายความเห็นต่างเหล่านั้น และเชื่อว่ารัฐจะสามารถทำให้คนในพื้นที่แห่งนี้ เปลี่ยนความคิด ย้ายความเห็นมาเป็นความเห็นเดียวกันกับรัฐได้ ด้วยคิดเอาเองอย่างง่ายๆ ว่า รัฐจะนำความจริงที่จริงกว่า ไปให้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้รับรู้ใหม่ โดยลืมนึกถึงรากเหง้าของความแตกต่างอย่างมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และทางกายภาพของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสานต่อขยายความเห็นต่างลงไปในดีเอ็นเอของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าในพื้นที่มาอย่างเป็นระบบและยาวนานของนักสร้างมวลชนระดับนำของขบวนการแห่งนี้ และความเห็นต่างของผู้คนในพื้นที่ปลายด้ามขวาน ก็กำลังถูกตอกย้ำในฝ่ายความมั่นของของรัฐ เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ความพยายามในการทำให้คนในสังคมปัจจุบัน มีความเห็นไปในทางเดียวกันอย่างที่คนยุคก่อนเคยถูกปลูกฝังด้วยระบบเดิมๆ อย่างที่ผ่านมานั้น ได้ล้มเหลวลงไปอย่างไม่มีชิ้นดี ผ่านปรากฏการณ์การแสดงออกทางการเมืองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศ ที่บ่งบอกถึงความคิด ความเชื่อ ระบบคิด เหตุและผลที่บรรดาเยาวชนเหล่านี้ สามารถยกมาหักล้างเหตุและผลของผู้ใหญ่ในวันนี้ได้อย่างน่าฟัง นับเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิง ทั้งๆ ที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวกัน มีวิถีชีวิตแบบเดียวกัน นับถือศาสนาอย่างเดียวกัน มีชาติพันธุ์อันเดียวกัน ก็ยังมีความคิด ความเชื่อที่แตกต่างกับคนยุคก่อนพวกเขาในขณะนี้ เหล่านี้คือความท้าทายของรัฐที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันระบบคิด และความท้าทายแบบใหม่นี้ เพื่อให้สามารถแสวงหาทางออกอย่างอารยะบนวิถีทางสันติวิธีที่คนในทุกรัฐชาติต่างต้องเผชิญ ไม่มีประโยชน์อันใดและไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วที่มนุษย์ในสังคมจะเห็นเหมือนกัน และทางออกที่พอจะมองเห็นได้ในขณะนี้ก็คือ การที่รัฐจะต้องยอมรับความแตกต่างทางความคิดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม และพยายามใช้โอกาสนี้ สื่อสารให้สังคมได้เรียนรู้ความแตกต่างเหล่านั้น สู่การยอมรับฟังซึ่งกันและกันแบบชนะทุกฝ่าย (Win-Win Solution) จนท้ายที่สุดก็จะเป็นการเรียนรู้ความเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ที่มนุษย์โลกต้องสยบยอม