ระบบสหกรณ์เป็นสิ่งที่รัฐควรสนับสนุนให้เติบโตแข็งแกร่ง ระบบสหกรณ์นอกจากมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจภาคประชาชนแล้ว ระบบสหกรณ์ยังเป็นรากฐานสำคัญสำหรับระบอบการปกครองประชาธิปไตยด้วย สหกรณ์เป็นหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตามหลักปรัชญาสหกรณ์ในการสร้างสันติสุขทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิก เนื่องด้วยสหกรณ์ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนมากมีอุดมการณ์ร่วมกันในการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือกันและกันโดยใช้หลักประชาธิปไตยในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  ในบทบาทของสหกรณ์จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญ สหกรณ์เป็นอะไรที่สามารถเข้ากับคนทุกระดับนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกระดับ ทุกพื้นที่ จากการที่ภาคสหกรณ์ครอบคลุมทุกด้านของภาคเศรษฐกิจทำให้สหกรณ์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเฉพาะต่อประชาชนทุกระดับ สหกรณ์จึงเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่ง ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  สหกรณ์ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าและบริการคุ้มครองผลประโยชน์ ของเกษตรกรและกระจายรายได้ประชาชาติอย่างเป็นธรรม โดยประชาชนมีส่วนเป็นเจ้าของ  และควบคุมธุรกิจและบริการของตนเองในการมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของสหกรณ์ยังทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงิน สถาบันการผลิต สถาบันการตลาด และสามารถทำหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาสังคม สหกรณ์ยังให้การศึกษาฝึกอบรมแก่สมาชิกทั้งทางด้านวิชาการ อุดมการณ์ ให้การศึกษาอบรมในด้านอาชีพ ตลอด จนทางด้านศีลธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคม สหกรณ์มีบทบาทหลากหลายอย่างทั้งเรื่องของอาชีพ ยกตัวอย่างสหกรณ์การเกษตรเมื่อตั้งสหกรณ์ขึ้นแล้ว สมาชิกสามารถขายผลผลิต ซื้อปัจจัยการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือการเกษตรทั้งหลาย สามารถทำการตลาดแปรรูปได้ ฯลฯ เป็นการ บูรณาการร่วมกัน นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีบทบาทในเชิงสังคมเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งหลายสหกรณ์ได้ดำเนินการ อีกทั้งสหกรณ์เป็นเครื่องมือจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกซึ่งบางสหกรณ์มีทุนการศึกษา ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ สร้างความมั่นคงในทางสังคมเป็นทั้งสวัสดิการ ธุรกิจรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งสหกรณ์ยังมีส่วนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย สหกรณ์เป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยสมาชิกของสหกรณ์มีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียง หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงและไม่ว่าสมาชิกสหกรณ์จะมีหุ้นมากหรือน้อยแต่จะมีสิทธิเท่าเทียม กันในการเป็นเจ้าของสหกรณ์สามารถแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการสหกรณ์ซึ่งนับเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จะปฏิวัติอุตสาหกรรม และพัฒนาเกษตรกรรมแบบฟาร์มใหญ่ มีบริษัทประชารัฐมารองรับ ละทิ้งปรัชญาสหกรณ์ไปหมด ขณะนี้ประเทศไทยมีองค์กรสหกรณ์เป็นจำนวนมาก ที่อ่อนแอมีมาก แต่ที่เข้มแข็งรุ่งเรืองก็มีไม่น้อยเช่นกัน ก่อนจะทอดทิ้งหลักการสหกรณ์เสียทั้งหมดเลย ขอให้นึกถึงนิทานอีสปสอนใจเรื่อง “หมากับเงา” อย่าด่วนทิ้งเนื้อไปปากตนเอง ไปงับเนื้อมายาในเงาเลย