รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มิติของผู้จัดทำแล้ว...คงต้องยอมรับว่ากรณี ดัชนีการเมืองไทย “ดิ่งเหว” ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7..!! แม้จะเป็น “เรื่องที่ไม่อยากพูด...ไม่อยากบอก” แต่ก็คงเป็นเรื่องที่ยอมรับความจริง ตลอดจนเป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้อะไรต่อมิอะไรให้เห็นแบบไม่ต้องอธิบายอะไรให้ยืดยาว..!! ผลการสำรวจ “คะแนนนิยมทางการเมืองของรัฐบาล ประยุทธ์ 2” จาก “ดัชนีการเมืองเดือนกุมภาพันธ์ 2563” โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,474 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 591 คน 23.89% ภาคกลาง 526 คน 21.26% ภาคเหนือ 380 คน 15.36% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 650 คน 26.27% และภาคใต้ 327 คน 13.22%) สรุปผลได้ ดังนี้ ประชาชนให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเดือนกุมภาพันธ์ ที่ระดับคะแนน 3.76 ซึ่งมีคะแนนลดลงกว่า ดัชนีเดือนมกราคม ที่มีระดับคะแนน 3.88 ดัชนีเดือนธันวาคม ที่มีระดับคะแนน 3.89 ดัชนีเดือนพฤศจิกายน ที่มีระดับคะแนน 3.94 ดัชนีเดือนตุลาคม ที่มีระดับคะแนน 4.09 ดัชนีเดือนกันยายน ที่มีระดับคะแนน 4.12 และดัชนีเดือนสิงหาคม ที่มีระดับคะแนน 4.51 เมื่อพิจารณาจากผลดัชนีแล้ว เรียกได้ว่า “สอบตก” ต่อเนื่อง 6 เดือนติดแบบเห็นเห็น..!! ซึ่งก็ไม่อยากให้มองในเชิงลบ แต่อยากให้มองใช่เชิงของโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน จะพบว่ามี 4 ดัชนีที่มีคะแนน “ดีขึ้น” กว่าเดือนที่ผ่าน ได้แก่ การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.41 คะแนน การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 3.84 คะแนน การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 3.78 คะแนน และการแก้ปัญหายาเสพติด 3.58 คะแนน ขณะที่อีก 20 ดัชนีที่คะแนน “แย่ลง” กว่าเดือนที่ผ่าน ได้แก่ ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 4.46 คะแนน จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ 4.44 คะแนน ความสามัคคีของคนในชาติ 4.34 คะแนน การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.24 คะแนน การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.10 คะแนน การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 3.82 คะแนน สภาพของสังคมโดยรวม 3.76 คะแนน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.70 คะแนน การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง 3.68 คะแนน ผลงานของนายกรัฐมนตรี 3.60 คะแนน ผลงานของรัฐบาล 3.55 คะแนน ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 3.55 คะแนน การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 3.53 คะแนน การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 3.43 คะแนน ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ 3.40 คะแนน การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 3.38 คะแนน สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 3.20 คะแนน การแก้ปัญหาการว่างงาน 3.20 คะแนน ราคาสินค้า 3.06 คะแนน และและการแก้ปัญหาความยากจน 3.04 ผลดัชนีการเมืองที่ปรากฏนั้น หากมองในเชิงลบ อาจเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการขับเคลื่อนประเทศที่ “ไม่โดนใจ” ประชาชน จนทำให้คะแนนดัชนีการเมืองลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หากมองใช้มิติการของการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยพิจารณาจาก ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ จะพบแนวทางที่ทำให้สถานการณ์การเมืองดีขึ้นในสายตาประชาชน โดยสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลทำให้มากที่สุด ร้อยละ 33.17 คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน รองลงมา ได้แก่ นักการเมืองต้องมีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ ร้อยละ 21.91 เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ร้อยละ 19.95 การบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย เคารพซึ่งกันและกัน ร้อยละ 16.03 และขอให้รักษาสัญญา ทำตามนโยบายที่พูดไว้ ร้อยละ 15.06 ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ คือ ดัชนีการเมืองเดือนกุมภาพันธ์ และข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ซึ่งเป็นสะท้อนสถานการณ์ทางการเมือง และแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองในทัศนะปะชาชน ผลของดัชนีการเมืองไทย อาจจะไม่ตรงใจ ไม่ถูกใจ หรืออาจจะไม่ใช่ดัชนีชี้วัดที่ดีที่สุดในสายตาของใครหลายคน แต่ก็เป็นการสะท้อนภาพความเป็นจริงของการเมืองไทยในทัศนะของประชาชนให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้รับรู้ว่า “ประชาชน” เห็นว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดควรธำรงไว้ สิ่งใดควรเร่งแก้ไข และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการประเทศต่อไป คงได้แต่หวังว่าผลคะแนนดัชนีการเมืองที่ลดลง 7 เดือนต่อเนื่อง จะไม่ทำให้ “รัฐบาลประยุทธ์” รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง...รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ แต่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความทุ่มเททำหน้าที่บริหารประเทศอย่างเต็มความรู้ความสามารถ...หากคิดว่าในขณะนี้ทำงาน 100% แล้ว ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่พอ เพราะสถานการณ์การเมือง ณ วันนี้ จำเป็นต้องทุ่มเทเกิน 100% เท่านั้น ถึงจะแก้ปัญหาประเทศ จนทำงานได้ “โดนใจ” ประชาชนได้... สุดท้ายคงทำได้แค่ให้กำลังใจ “รัฐบาลประยุทธ์” ให้มุ่งทำหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ส่วนผลลัพธ์จากการทำงานหนักจะเป็นอย่างไร? เชื่อว่า “ดัชนีการเมืองไทย เดือนมีนาคม 2563” น่าจะสะท้อนภาพให้เห็นได้ไม่มากก็น้อย… หรือหากทำงานหนักแล้ว...ผลลัพธ์ไม่ตามที่หวัง ก็คงทำได้แค่เพียงต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานหนักต่อไป..!! คงทำได้เพียงเท่านี้จริงจริง..!!