รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นหรือแย่ลง และส่งผลต่อความสุขหรือความทุกข์ของประชาชน แต่ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่ง ประเทศยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคมต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดการทับถมและสร้างความกดดันให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ความกดดัน”และ“ทางออก”ของประชาชน ณ วันนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,161 คน สรุปผลได้ ดังนี้ ความกดดันทางด้าน “เศรษฐกิจ” ของประชาชน ณ วันนี้ คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 63.97 คือ ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง ไม่มีเงินใช้จ่าย ทางออก/วิธีแก้ รัฐมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก ใช้จ่ายประหยัด วางแผนรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ รองลงมา ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนหยุดชะงัก ร้อยละ 30.73 ทางออก/วิธีแก้ มีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่เป็นมืออาชีพ ยกเว้นภาษี ลดดอกเบี้ย ฯลฯ และปิดกิจการ ตกงาน ว่างงาน ไม่มีงานทำ ร้อยละ 26.82 ทางออก/วิธีแก้ หาอาชีพสำรอง รัฐบาลเข้ามาดูแล สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม่เลือกงาน ร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคเอกชน ฯลฯ ความกดดันทางด้าน “การเมือง” ของประชาชน ณ วันนี้ คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 48.11 คือ การบริหารบ้านเมือง การดำเนินงานของรัฐบาลล่าช้า ทางออก/วิธีแก้ แต่ละกระทรวงต้องเร่งทำผลงาน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการเร่งด่วน มีนโยบายที่ดี แก้ปัญหารวดเร็ว ฯลฯ รองลงมา ได้แก่ ความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ร้อยละ 31.82 ทางออก/วิธีแก้ มีสติ ลดทิฐิ ถอยคนละก้าว คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ เน้นการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน ฯลฯ และเห็นแก่ผลประโยชน์ ทุจริตคอรัปชั่น ร้อยละ 25.38 ทางออก/วิธีแก้ ควรเปิดให้มีการตรวจสอบ ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด ตัดสินด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน ฯลฯ ความกดดันทางด้าน “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ของประชาชน ณ วันนี้ คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 63.35 คือ การใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ฆ่ากัน ทางออก/วิธีแก้ มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด รัดกุม เพิ่มบทลงโทษรุนแรง ครอบครัวให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ช่วยกันสอดส่อง ฯลฯ รองลงมา ได้แก่ อุบัติเหตุบนท้องถนน ร้อยละ 29.19 ทางออก/วิธีแก้ รณรงค์เรื่องวินัยในการขับขี่ เคารพกฎระเบียบ กฎจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จับ ปรับ ลงโทษ ฯลฯ และการพกอาวุธในที่สาธารณะ ร้อยละ 18.63 ทางออก/วิธีแก้ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ใช้เครื่องสแกนตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า เพิ่มบทลงโทษอย่างหนัก ฯลฯ ความกดดันทางด้าน “สุขภาพอนามัย” ของประชาชน ณ วันนี้ คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 60.80 คือ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทางออก/วิธีแก้ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นจำนวนมาก จับรถที่มีควันดำ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รองลงมา ได้แก่ ไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 50.62 ทางออก/วิธีแก้ ไม่ไปในที่พลุกพล่าน ดูแลตัวเองให้แข็งแรง รัฐมีสถานที่รักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ และ ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ สวัสดิการต่างๆ ร้อยละ 19.14 ทางออก/วิธีแก้ รัฐจัดสิทธิสวัสดิการในการรักษาอย่างเท่าเทียม รักษาได้ทั้งรพ.รัฐและเอกชน ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง ฯลฯ ความกดดันทางด้านอื่น ๆ ของประชาชน ณ วันนี้ คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 44.64 คือ ปัญหารถติด การใช้รถใช้ถนน ทางออก/วิธีแก้ ควบคุมจำนวนรถบนท้องถนน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ค่าโดยสารไม่แพง บริการดี ฯลฯ รองลงมา ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ 30.36 ทางออก/วิธีแก้ เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม รับฟังเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ และ คนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 26.79 ทางออก/วิธีแก้ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รับฟังคนในครอบครัว ช่วยเหลือดูแลกัน รัฐให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ฯลฯ ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสารพันความกดดันและทางออกของประชาชน ณ วันนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำตอบแล้ว ต้องยอมรับว่า “บรรยากาศประเทศเต็มไปด้วยความกดดัน” โดยการแก้ไขความกดดัน โดยเฉพาะสำหรับ “ประชาชน” คงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะถ้าจะต้องให้คลายความกดดันอาจต้องลาออกจากการเป็น “คนไทย” ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้... ดังนั้น เมื่อ “ประชาชน” กดดัน ก็คงทำได้เพียงฝืนยอมรับกับความกดดันต่างๆ นั้นต่อไป ที่ว่า ท.ทหารอดทนนั้น คงต้องเปลี่ยน เพราะเดี๋ยวนี้ ป.ประชาชน ต้องอดทนกว่าเป็น ไหนไหน แล้วยิ่งต้องอดทนกับความกดดันของปัญหาต่างๆ ที่ดูเหมือนจะไม่มีที่จุดสิ้นสุดลงง่ายง่าย?? ก็ยิ่งอดเห็นใจ “คนไทย” หรือแม้แต่ตนเองไม่ได้จริง..!!?