รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า หลังจาก “สวนดุสิตโพล” ได้ “ปัดฝุ่น” นำ “ดัชนีการเมือง” มาวัด “ชีพจรการเมืองไทย” และสำรวจความคิดเห็นประชาชน ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมานั้น ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการเมืองไทย ณ วันนี้ ซึ่งต้องพูดแรงแรงว่า “คนไทย” มีความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยที่ลดลงชนิดที่เรียกได้ว่า “ดิ่งเหว” ก็ว่าได้..!! คำพูดที่ว่า ดัชนีการเมืองไทยตกต่ำจนเรียกได้ว่า “ดิ่งเหว” คงไม่ใช่คำกล่าวเกินจริง เพราะหากพิจารณาจาก “ค่าดัชนีการเมืองไทย” ที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แล้ว ก็น่าจะสะท้อนอะไรต่อมิอะไรให้เห็นแบบไม่ต้องอธิบายอะไรให้ยืดยาว..!! ผลการสำรวจ “คะแนนนิยมทางการเมืองของรัฐบาล ประยุทธ์ 2” จาก “ดัชนีการเมืองไทย เดือนธันวาคม 2562” โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,481 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 606 คน 24.43% ภาคกลาง 501 คน 20.19% ภาคเหนือ 376 คน 15.16% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 656 คน 26.44% และภาคใต้ 342 คน 13.78%) สรุปผลได้ ดังนี้ ประชาชนให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเดือนธันวาคม ที่ระดับคะแนน 3.89 ซึ่งมีคะแนนลดลงกว่า ดัชนีเดือนพฤศจิกายน ที่มีระดับคะแนน 3.94 ดัชนีเดือนตุลาคม ที่มีระดับคะแนน 4.09 ดัชนีเดือนกันยายน ที่มีระดับคะแนน 4.12 และดัชนีเดือนสิงหาคม ที่มีระดับคะแนน 4.51 เมื่อพิจารณาจากผลดัชนีแล้ว เรียกได้ว่า “สอบตก” ต่อเนื่อง 5 เดือนติดแบบเห็นเห็น..!! ซึ่งก็ไม่อยากให้มองในเชิงลบ แต่อยากให้มองใช่เชิงของโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน จะพบว่ามี 8 ดัชนีที่มีคะแนน “ดีขึ้น” กว่าเดือนที่ผ่าน ได้แก่ ความสามัคคีของคนในชาติ 4.56 คะแนน การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.36 คะแนน การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.28 คะแนน สภาพของสังคมโดยรวม 4.07 คะแนน การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง 3.67 คะแนน การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 3.65 คะแนน การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 3.58 คะแนน และการแก้ปัญหาคอรัปชั่น 3.41 คะแนน โดยมี 1 ดัชนี ซึ่งมีคะแนนเท่าเดิม คือ จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ 4.70 คะแนน ขณะที่อีก 16 ดัชนีที่คะแนน “แย่ลง” กว่าเดือนที่ผ่าน ได้แก่ การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.20 คะแนน ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 4.74 คะแนน การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.23 คะแนน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.14 คะแนน ผลงานของรัฐบาล 4.14 คะแนน ผลงานของนายกรัฐมนตรี 4.07 คะแนน ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 3.92 คะแนน การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 3.68 คะแนน การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 3.63 คะแนน ความเป็นอยู่ของประชาชน 3.43 คะแนน การแก้ปัญหายาเสพติด 3.31 คะแนน ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ 3.29 คะแนน สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 3.29 คะแนน การแก้ปัญหาการว่างงาน 3.25 คะแนน ราคาสินค้า 3.20 คะแนน และการแก้ปัญหาความยากจน 3.14 คะแนน ผลดัชนีการเมืองที่ปรากฏนั้น หากมองในเชิงลบ อาจเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการขับเคลื่อนประเทศที่ “ไม่โดนใจ” ประชาชน จนทำให้คะแนนดัชนีการเมืองลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หากมองใช้มิติการของการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยพิจารณาจาก ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ จะพบแนวทางที่ทำให้สถานการณ์การเมืองดีขึ้นในสายตาประชาชน โดยสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลทำให้มากที่สุด ร้อยละ 34.83 คือ รัฐบาลต้องใส่ใจดูแลประชาชน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รองลงมา ได้แก่ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ร้อยละ 26.65 รัฐบาลและฝ่ายค้านควรร่วมมือกันทำงาน เห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ ร้อยละ 21.13 นักการเมืองที่ดีควรมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเต็มกำลังความสามารถ ร้อยละ 16.11 และทุกคนทุกฝ่ายเคารพกฎหมาย อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ร้อยละ 10.12 ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ คือ ดัชนีการเมืองเดือนธันวาคม และข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ซึ่งเป็นสะท้อนสถานการณ์ทางการเมือง และแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองในทัศนะปะชาชน ผลของดัชนีการเมืองไทย อาจจะไม่ตรงใจ ไม่ถูกใจ หรืออาจจะไม่ใช่ดัชนีชี้วัดที่ดีที่สุดในสายตาของใครหลายคน แต่ก็เป็นการสะท้อนภาพความเป็นจริงของการเมืองไทยในทัศนะของประชาชนให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้รับรู้ว่า “ประชาชน” เห็นว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดควรธำรงไว้ สิ่งใดควรเร่งแก้ไข และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการประเทศต่อไป สุดท้ายอย่างน้อยคงได้แต่หวังว่า ผลคะแนนดัชนีการเมืองที่ลดลง 5 เดือนต่อเนื่อง น่าจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ “รัฐบาลประยุทธ์” ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่บริหารประเทศอย่างเต็มความรู้ความสามารถ...หากคิดว่าในขณะนี้ทำงาน 100% แล้ว ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่พอ เพราะสถานการณ์การเมือง ณ วันนี้ จำเป็นต้องทุ่มเทเกิน 100% เท่านั้น ถึงจะแก้ปัญหาประเทศ จนทำงานได้ “โดนใจ” ประชาชนได้... ยังดีที่ท่านนายกฯ ประยุทธ์ ให้คำมั่นสัญญา ว่า ปี 2563 จะมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ และสร้างสิ่งใหม่ๆ สัญญาจะทำทุกชั่วโมงในทุกวันให้มีค่ามากที่สุด...ถือเป็นคำสัญญาที่ทำให้เห็น “ความหวังลางลาง” ได้ว่านักการเมืองไทย ทั้งฝ่ายรัฐบาล รวมถึงฝ่ายค้าน น่าจะทำงาน โดนใจประชาชนได้… แต่จะมากหรือน้อย...ก็คงไม่ต้องรอ “คำตอบ” นาน เชื่อว่า “ดัชนีการเมืองไทย เดือนมกราคม 2563” สะท้อนภาพให้เห็นได้แน่แน่..!!