สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พร้อมพัฒนาภาคการผลิต

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายชูเกียรติ คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามแผนปฏิบัติงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน จึงให้หน่วยงานในสังกัดภูมิภาคสร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาภาคการผลิตในระดับจังหวัดตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ ชี้แจงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรับทราบถึงนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรับฟังปัญหาหรือความต้องการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี เพื่อจะนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ