ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัมพันธ์ มะยูโซะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นราธิวาส เขต.2 พรรคพลังประชารัฐเดินทางมาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสทีชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีและส่วนราชการทุกภาคส่วนจัดขึ้นโดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน ประชาชนและชมรมวิ่งทุกพื้นทีร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดกิจการในครั้งนี้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีร่วมส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ จัดโครงการเดินวิ่งการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 CHATWARIN CHARITY RUN 2020 ก้าวไปด้วยกันเพื่อน้องสุไหงปดี

วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนสร้างความสามัคคีสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวและสังคม เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและด้อยโกาส ส่งเสริมการท่องเทียวและกระตุ้นเศษฐกิจในพื้นทีอำเภอสุไหงปาดี ให้เป็นทียอมรับของคนในพื้นทีตลอดจนนักธุระกิจเพื่อนบ้านอีกด้วย