อายุน้อยกว่า 25 ปี ระบุปีนี้เสียชีวิตแล้ว 1.8 พันคน เตรียมใช้เทคโนฯ BSMS รายงาน-ติดตามข้อมูลสถานพยาบาลทั่วพื้นที่ ช่วยร่นเวลา-ลดขั้นตอนวางแผนงานป้องกัน

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม.เปิดประชุมแนวทางการรายงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ Bangkok Smart Monitoring System : BSMS  ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบูรณาการในการรายงานและติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานพยาบาลทั่วกทม. สามารถย่นระยะเวลาและลดขั้นตอนการดำเนินงาน ทำให้การทำงานต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุม

ทั้งนี้ กทม.ได้ลงนามปฏิญญาเพื่อยุติปัญหาเอดส์ Fast-Track Cities 90-90-90 ในวันเอดส์โลก เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.57 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กทม.มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อยุติเอดส์ภายในปี 63 ปัจจุบันกทม.ได้คาดประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี 62 จำนวน 77,558 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 1,190 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี 628 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.8 และมีผู้เสียชีวิตภายในปี 62 จำนวน 1,877 คน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NAP Program) ในปี 61 พบมีผู้ที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี และมีชีวิตอยู่ 70,747 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสและมีชีวิตอยู่ 55,123 คน และมีผลการตรวจพบว่ามีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดน้อยกว่า 1,000copies/mL จำนวน 41,893 คน

รองผู้ว่าฯกล่าวว่า เอดส์ไม่ใช่เป็นเพียงโรคและความเจ็บป่วย แต่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มพนักงานบริการ และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยรายงานและติดตามการดำเนินงาน จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กทม.ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป