โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) เป็นตัวแทนของภาค โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายอารัญ จั่นจีน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวชมพู่ เล้าโสภาภิรมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ในระดับภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ในเขตตรวจราชการ ที่ 4,5 และ 8,9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ให้แก่ โรงเรียนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การประกวดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กลุ่มที่ 3 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ใน กพด.) และกลุ่มที่ 4 โรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (นอก กพด.)

จังหวัดชลบุรี มีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมในกลุ่มที่ 4 (นอก กพด.) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 2.โรงเรียนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ 3.โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 4.โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ซึ่งผลการประเมินระดับภาคโดยคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาค ครั้งที่ 1 โรงเรียนในกลุ่มภาคตะวันออก-ตะวันตก ในกลุ่มที่ 4 (นอก กพด.) ผลปรากฏว่า โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการประเมินด้านเอกสาร จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 2.โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 3.โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเอกสาร คณะอนุกรรมการฯได้เชิญครูสหกรณ์/นักเรียนที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคต่อไป และผลการประเมิน โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) ได้เข้ารอบการประเมินไปสู่ระดับประเทศต่อไป