กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประจำปี สศอ. OIE Forum 2019 “[SIAM]2 Model - Pathway Toward Smart Industry” ในวันที่ 11 กันยายน 2562 นี้

​สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงานประจำปี 2562 สศอ. (OIE Forum 2019) พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยในครั้งนี้จัดภายใต้ชื่อ “[SIAM]2 Model - Pathway Toward Smart Industry : สานพลัง เสริมทัพ ปรับสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการต่อยอดมาตรการเดิมและผนวกเพิ่มเติมมาตรการใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ ที่สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม รวมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ สศอ. ในการเสนอแนะนโยบาย การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรการแก้ปัญหาและการแจ้งเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนการกำหนดท่าทีและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่เหมาะสม

​นอกจากนี้การจัดงานประจำปี สศอ. ยังถือเป็นเวทีในการนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยวิทยากรที่มีบทบาทสำคัญและผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ รวมทั้งการแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทย โดยครอบคลุมผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักลงทุนทั้งภาคการผลิตและบริการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ รวมไปถึงสื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

​สำหรับการจัดงานประจำปี สศอ. (OIE Forum 2019) “[SIAM]2 Model - Pathway Toward Smart Industry สานพลัง เสริมทัพ ปรับสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ” จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oie.go.th หรือสแกน QR Code (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2202 4274, 0 2202 4284