วันที่ 22 ส.ค.2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองคาย ประจำปี 2562 โดยมี นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายเข้าร่วมในพิธี

นายพนมไพร ปารมี รองปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในภาวะสูงวัยของประชากรเป็นอันดับสองของอาเซียรองจากประเทศสิงคโปร์ สะท้อนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ของเรากำลังได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต จนอาจกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ.2564

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยต้องหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่มาพร้อมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมและผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองหนองคาย จึงเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ อีกทั้งผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการการดูแลเอา ใจใส่ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจะต้องได้รับการส่งเสริมในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตามสภาพร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 2,292 คน

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เปิดโลกทัศน์ และให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้รับมา มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 160 คน ยังเทศบาลต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงอีสาน,ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี และจังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2562 นี้.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน