วันนี้(22 สค.2562)ที่ หอประชุมอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่บุคคล จาก 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโขงเจียม โพธิ์ไทร และอำเภอสิรินธร รวม จำนวน 25 ราย ที่ได้รับสถานะสัญชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยได้นำบุคคลที่ได้รับสถานะสัญชาติไทย กล่าวปฏิญาณตนจะจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ จะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบของกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะยึดมั่นใน ศีลธรรมและเสียสละ ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีตลอดไป

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติได้สัญชาติไทย ให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองขาติไทยเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี ช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรหรือเด็กและบุคคลที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เกิดในราชอาณาจักร โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดทำทะเบียนประวัติหรือไม่ปรากฏ บิดา มารดา หรือถูกบิดามารดทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป ซึ่งนายอำเภอในท้องที่ ได้พิจารณาอนุมัติให้สัญชาติสำหรับกลุ่มบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติให้สัญชาติไทยสำหรับกลุ่มบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน