วันที่ 22 ส.ค.62 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมเรือนจำกลางคลองเปรมพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์ โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เกียรติร่วม

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า เรือนจำเป็นชุมชนหนึ่งที่มีประชากรอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และมีประชากรวัยสูงอายุเช่นเดียวกับสังคมภายนอก ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลจำนวนทั้งสิ้น 358,693 คน และมีผู้ต้องขังสูงอายุกระจายอยู่ในเรือนจำต่างๆ จำนวน 6,268 คน ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ ต้องการการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปรับตัว และเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเรือนจำได้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เพื่อการกลับไปอยู่กับครอบครัว และชุมชนได้อย่างปกติสุข กรมราชทัณฑ์และกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกัน จัดทำ “โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อผู้ต้องราชทัณฑ์” ขึ้น โดยมีเนื้อหาหลักสูตรใน 4 มิติ ได้แก่ 1. ด้านสุขภาพ โดยเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง การออกกำลังกาย อาหารและการบริหารสุขภาพจิต 2. ด้านสังคม เน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ความรู้เรื่องเปลี่ยนแปลงของสังคม ความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ 3. ด้านเศรษฐกิจ เน้นการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ/การออม ในผู้สูงวัย และ 4. ด้านสภาพแวดล้อม เน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้สูงอายุ และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นแห่งแรก ก่อนที่จะขยายผลต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย