วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้สารเคมี ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1-2) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก จัดทำขึ้น

นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กล่าวว่า สารเคมีกำจัดศัตรูพืชถูกนำมาใช้ทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย แนวโน้มของปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเองซึ่งมีความเป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งแบบพิษเฉียบพลัน และพิษเรื้อรัง และยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเป็นการชี้ว่าเกษตรกรของไทยมีปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น แม้สารเคมีทางการเกษตรจำพวกปุ๋ยจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องความเสียหายต่อผลผลิต ทำให้ผลิตภาพทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ แต่การใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็นและไม่ถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆทั้งด้านสุขภาพ โดยพบว่ามีเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชถึงร้อยละ 39 ด้านสิ่งแวดล้อม พบการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ส่วนในด้านเศรษฐกิจผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์โดยการวิเคราะห์ ผลกระทบภายนอกจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรให้มีปริมาณลดลงและเกิดความปลอดภัยในการใช้มากยิ่งขึ้น แต่ผลกระทบเชิงลบในด้านต่างๆของประเทศไทยยังคงมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ทุกภาคส่วนควรช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบเชิงลบในการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมรวมทั้งร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบ สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในห้วงโซ่การผลิตอาหารและการเกษตร

นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กล่าวต่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สารเคมีแก่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่งจึงส่งเสริมโดยการจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรเพื่อให้ความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ถูกวิธีและปลอดภัยต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนโดยกิจกรรมหลักๆของโครงการคือการให้ความรู้ การอบรม ให้แก่เกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส และหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ด้าน นางสุบิน สิงห์นาครอง เกษตรอำเภอโพธิ์ตาก กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี โดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศคือตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศฯดังกล่าวกำหนดให้เกษตรกรผู้ใช้สารและผู้รับจ้างพ่นสาร จะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก จึงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้สารเคมี ขึ้นในครั้งนี้.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน