วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการเสริมสร้างองค์ความรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงานภาครัฐจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางลดาวัลย์ โภคานิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานจังหวัดหนองคาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ภายในหน่วยงานภาครัฐ แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาใช้มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน