จ.นครสวรรค์ พัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนฯสตรี เรียนรู้การใช้ธรรมะดำรงชีวิต

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พบปะกลุ่มสตรี ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเรียนรู้การใช้หลักธรรมะควบคู่กับการดำรงชีวิตประจำวันในสังคมปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วม จำนวน 320 คน การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทเงินอุดหนุน

กองทุนประกันวินาศภัย