ณ ห้องประชุม ดร.หะสัน หมัดหมาน สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันครอบครัวตาดีกาสาธิต ศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

รศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า ตาดีกาเป็นแหล่งเรียนรู้อิสลามและเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับยุวชนมุสลิมที่เก่าแก่ที่สุดที่กำเนิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า ตาดีกา (Tadika) มาจากคำย่อภาษามลายู “Taman Didikan Kanak Kanak” หมายถึงสวนหรืออุทยานสำหรับการอบรมเด็กเล็ก ศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ก่อตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการโดยสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ภายใต้การอำนวยการ และสนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ

การจัดกิจกรรมวันครอบครัวตาดีกาสาธิต 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.เพื่อการพบปะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครอบครัวของผู้เรียน ของศูนย์สาธิตอิสลามการศึกษาอิสลาม มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ
2.เพื่อการพบปะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของผู้เรียนศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลามกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีเวทีการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินอย่างสร้างสรรค์
4.เพื่อหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีกริยามารยาทงดงาม มีระเบียนวินัย และมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม

ศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานของบุคลากรและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 77 คน แบ่งออกเป็น 3 ชั้นปี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 31 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 26 คน และชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน มีครู จำนวน 5 คน ในจำนวนนี้มีประธานศูนย์ 1 คน เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในช่วงครึ่งวัน เช้าระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานและติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง