มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับเครือข่ายวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์

กำหนดส่งผลงาน

1.ลงทะเบียน ส่งบทความและงานสร้างสรรค์ และชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ - 23 สิงหาคม 2562

2.ประกาศผลการพิจารณา 30 สิงหาคม 2562

3.ปิดรับผลงานฉบับแก้ใข 6 กันยายน 2562

4.นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 12 กันยายน 2562

ค่าลงทะเบียน

งานวิจัย งานสร้างสรรค์และการออกแบบ
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
บุคลากรและนักศึกษาภาคีเครือข่าย 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 800 บาท

สมัครได้ที่ : https://research.dru.ac.th/conference/

ผู้สนใจเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 8 172 ถนนอิสรภาพแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-0001

Link เอกสารเพิ่มเติม

กองทุนประกันวินาศภัย