กทม.จัดประชุม 50 เขตเตรียมความพร้อม ระบุเขตไหนพร้อมให้รีบจัดการได้ทันที ขณะเขตไหนที่ติดปัญหามีคนมากต้องใช้เวลา ให้ก.ก.ชุดเดิมรักษาการก่อน พร้อมขีดเส้นทุกชุมชนต้องเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อน 30 พ.ย.นี้

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการเลือกตั้งกรรมการชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้เลือกตั้งกรรมการชุมชนแล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 พ.ย. 62 ทั้ง 2,066 ชุมชน ทั่วกรุงเทพฯ

ด้วยตามที่คณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62 มีผลทำให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 22 พ.ค. 57 เรื่อง การควบคุมอำนาจปกครองประเทศ สิ้นสุดลงไปด้วย และทำให้การขยายระยะเวลาการเลือกตั้ง รวมทั้งการรักษาการในตำแหน่งกรรมการชุมชนมีผลสิ้นสุดลง ดังนั้น สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชน รวมทั้งสิ้น 2,066 ชุมชน ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งนี้ กทม.พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดการเลือกตั้งชุมชนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้กรรมการชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับกทม. แต่เนื่องจากบางสำนักงานเขตมีจำนวนชุมชนมาก การเลือกตั้งกรรมการชุมชนจึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ผู้ว่าฯกทม.จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 80 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ขยายระยะเวลาการเลือกตั้งกรรมการชุมชน พร้อมทั้งให้กรรมการชุมชนชุดเดิมรักษาการอยู่ในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการฯ ชุดใหม่ขึ้นมาแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันที่ 30 พ.ย.62

รองผู้ว่าฯกล่าวว่า หลังจากที่ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนมาประมาณ 5 ปี วันนี้จึงได้จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนทั้ง 50 สำนักงานเขต เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากเขตไหนสามารถจัดการเลือกตั้งได้ ให้ประกาศรับสมัครกรรมการชุมชนและดำเนินการเลือกตั้งทันที สำหรับบางเขตมีชุมชนมากกว่า 80 ชุมชน ให้ทำแผนการจัดการเลือกตั้งของแต่ละชุมชนให้ครบถ้วน เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการชุมชนแล้วเสร็จทุกชุมชนก่อนวันที่ 30 พ.ย.นี้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน