อนุฯกมธ. จี้ปลดล็อก “กัญชง” ออกจากบัญชียาเสพติด ชี้เป็นเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่รัฐสภา เกียกกาย น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อนโฆษกคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก ผลไม้และสมุนไพร แถลงข่าวเรื่องการพิจารณาศึกษากัญชงและโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งได้มีความสนใจในตัวของกัญชง เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด แต่ยังมีปัญหาเรื่องของการปลูกการผลิต การนำเข้า ส่งออก และการใช้ประโยชน์กัญชง ซึ่งกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องที่ใช้อยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

น.ส.ญาณธิชา กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ จึงเห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. ควรมีการเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรองให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ ปลดล็อกกัญชงจากการเป็นยาเสพติดและให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาดำเนินการได้เร็ว การพัฒนาสายพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ควรให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยสารสกัดกัญชงและ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานทั้งนี้หากรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างจริงจังจะก่อให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชน