กฟผ.ร่วมกับบ้านผีเสื้อ จ.เชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงพัฒนาระบบสมาร์ทกริดและไมโครกริด ศึกษาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในรูปแบบไฮโดรเจน เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับโครงการ EGAT Energy Excellence Center ต่อยอดพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) โครงการ EGAT Energy Excellence Center (EGAT-EEC) ร่วมกับ Mr.Sebastian-Justus Schmidt ประธานกรรมการบริษัท Enapter ผู้ริเริ่มโครงการบ้านผีเสื้อ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบไฮโดรเจนเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและไมโครกริด (Smart Grid and Microgrid) ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง

โดยปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเข้ามามีส่วนช่วยในการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า กฟผ.จึงร่วมมือกับบ้านผีเสื้อ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบไฮโดรเจน จัดทำโครงการการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและไมโครกริด (Smart Grid and Microgrid)ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในรูปแบบไฮโดรเจน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและไมโครกริดภายใต้โครงการ Sandbox "EGAT Energy Excellence Center (EGAT-EEC)"ของ กฟผ.

สำหรับ กฟผ.และ บ้านผีเสื้อ จะร่วมกันพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและไมโครกริด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการ EGAT-EEC เป็นระยะเวลา 2 ปี ภายใต้ขอบเขต ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโครงการ EGAT-EEC ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าประเภทแสงอาทิตย์ ลม เครื่องยนต์ก๊าซ และระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบไฮโดรเจน ผสมผสานร่วมกับ EGAT Inverter Model ในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการ EGAT-EEC อีกทั้งดำเนินการวางรากฐานและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมของโครงการ เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขยายผลไปยังศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.อีกทั้งยังมีการศึกษารูปแบบโมเดลทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ทั้งนี้ กฟผ. มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อต่อยอดโครงการต้นแบบทางด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม สร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต พร้อมทั้งเป็นต้นแบบในการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนร่วมกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ.เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยต่อไป