น่านเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการจัดขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเสริมทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพัฒนาทักษะ 1 สาขาอาชีพ คือ การทำสบู่จากมะขาม

และ กิจกรรมที่ 2 การจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก และบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยส่งเสริมประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน