มารยาทไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีกริยามารยาทที่ไม่สุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพ หรือการไหว้ การรับของและการส่งของต่อผู้อาวุโส เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของมารยาทไทย จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นโครงการปลูกฝังมายาทที่ดีงามเพื่อให้ เด็ก เยาวชนและประชาชน ฝึกปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ปลูกฝังในเด็ก มีความรัก มีความเข้าใจในศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย เพื่อได้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการอบรมมารยาทไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 (โซน อำเภอเมืองฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และ อำเภอดอนสัก) ซึ่งมี พ.ต.ท.ชวรวย ฉิมเรศ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ พ.ต.อ.ธีรพล หนูทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสภาวัฒนธรรม และรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะสภาวัฒนธรรมระดับ จังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินโครงการฝึกอบรม

และได้รับเกียรติจาก นางสุดาพร วิโรจน์ นางเริงจิรา ศยามล นางกาญจนา พรหมทอง นายวิศรุต สัจจะบุตร และ นางสาวพิมพ์ลภัส ปานนิล บุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญจากวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกสาธิตการปฎิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี