ปี 61 คะแนนเต็มถึง 194 คน เมื่อเทียบกับปี 60 เพิ่มถึง 142 คน เทียบเป็น 4 เท่า เผยผลสำเร็จนโยบายมุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน ทั้งมีถึง 89 โรงเรียนที่คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 วิชาสูงกว่าระดับประเทศ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม.เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร แก่โรงเรียนกทม.ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และนักเรียนที่มีผลการทดสอบO-NETได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 194 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ถึง 142 คน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า จากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ กทม.ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อเดือนก.พ.62 ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งสิ้น 194 คน ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ 154 คน วิชาภาษาอังกฤษ 33 คน และ ได้คะแนนเต็มทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 7 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เถึง 142 คน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า จากปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผลสําเร็จตามนโยบายของกทม. ที่มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0  

นอกจากนี้ โรงเรียนสังกัดกทม.ที่มีคะแนนเฉลี่ยO-NETสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 วิชา มีถึง 89 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ทําผลงาน ต่อเนื่อง 7 ปี มี 10 โรงเรียน  ต่อเนื่อง 6 ปี จํานวน 1 โรงเรียน  ต่อเนื่อง 4 ปี จํานวน 6 โรงเรียน  ต่อเนื่อง 3 ปี จํานวน 10 โรงเรียน  ต่อเนื่อง 2 ปี จํานวน 26 โรงเรียน และสูงกว่าระดับประเทศเฉพาะในปีการศึกษา 2561 จํานวน 36 โรงเรียน

ปลัดกทม. กล่าวว่า กทม.มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนจนเกิดความก้าวหน้า จึงทำให้มีนักเรียนสอบผ่านO-NETมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากครูและผู้ปกครองจึงทำให้นักเรียนมีผลการสอบO-NET ที่ดี ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเต็ม 100 คะแนน และขอให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความภาคภูมิใจของผู้ปกครองและคุณครูที่มีต่อความสําเร็จของนักเรียนในครั้งนี้ อีกทั้งขอชื่นชมโรงเรียนที่พัฒนาลูกศิษย์ของตน จนทําให้ผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตรที่ได้มอบให้ในวันนี้ ถือเป็นเกียรติแห่งความพากเพียร อุตสาหะ วิริยะ จึงขอให้รักษาความดีแห่งเกียรตินี้ไว้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต