พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จำนวนรวม 15 คน เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงิน จำนวน 81,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย การจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสต่างๆ จำนวน 63,000,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต