ดร.วิชัย พยัคฆโส
payackso@gmail.com

เปิดดูเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศราชโองการเรื่องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี (2561-2580) เพื่อสร้างมนุษย์ไอที และทำระบบไอทียุคดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ

ระยะที่ 1 Digital Foundation

ใช้เวลาปีครึ่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (Mobile Broadband) ที่สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้งานแก่ประชาชน

ระยะที่ 2 Digital Thailand I : inclusion

ปีที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของรูปแบบผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น โดยทุกภาคส่วนของประเทศมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางของประชารัฐ ซึ่งอาจเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทยเพิ่มเป็น 50% และเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ GDP เป็น 25%

ระยะที่ 3 Digital Thailand II : Full Transformation

ปีที่ 10 ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยประชาชนทุกกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้อยู่ห่างไกล และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีบริการอุปกรณ์เชื่อมต่อและ Free Wi-Fi ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ

ระยะที่ 4 Global Digital Leadership

ปีที่ 10-20 ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน นั่นหมายถึงเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลไฮเทค เช่นลดการสำเนาเอกสารในการบริการภาครัฐ (Smart Service) มีระบบอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ (Doing Business Platform) ซึ่งจะต้องมีกฎหมายe - Government มารองรับ

ทั้งหมดนี้เป็นภูมิทัศน์ดิจิทัล 20 ปี ของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งจะต้องสร้างมนุษย์ไอทีเป็นการใหญ่ เพิ่มบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล เกิดการจ้างงานในอาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวน 20,000 งาน บุคลากรผู้ทำงานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

ดังนั้นจึงไม่ง่ายต่อการขับเคลื่อนเพราะเป็นเทคโนโลนีใหม่ที่อนาคตจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน รัฐบาลต้องเร่งขับเคลื่อนสร้างคนให้พร้อม เพราะระบบ Hard Ware สามารถหาซื้อได้ไม่ยาก แต่การสร้างคนต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ

คงต้องรอดูความสามารถของรัฐมนตรี DE ที่ไฟแรงกันต่อไปว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรกับแผนพัฒนา 20 ปี ซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก คงมิใช่เพียงแต่ตั้งศูนย์ข่าวปลอมเท่านั้น