กยท.ดิ้น!! งัดสต๊อกยางกว่า 1 แสนตันแปรรูป ดึงราคาตลาด หลัง “เฉลิมชัย” รุกหนักช่วยปากท้องเกษตรกรสวนยาง ทั้งประกันรายได้ชาวสวนยาง60บาทต่อกก.เดินหน้าป้องยางล้นตลาด เร่งปฏิรูป กยท. ยกระดับศูนย์กลางข้อมูลยางพาราของประเทศ สร้างความมั่นคงอาชีพผู้ปลูกยาง

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านบริหาร เผยหลังประชุมรับนโยบายจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ และพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการสำคัญของ กยท. ซึ่ง รมว.กษ. เน้นย้ำให้ กยท. สานต่อโครงการต่างๆ ที่ทำให้ส่งยางออกนอกระบบได้ พร้อมกำชับให้มีการวางแผนระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้ยางพาราล้นตลาด แนะการเอาเงินของรัฐมาใช้พยุงราคายางต้องมีระบบหรือกระบวนการชัดเจน

ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อหาแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน ประเดิมโครงการแรกประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ราคากิโลกรัมละ 60 บาท โดยมอบหมายให้ กยท. เตรียมข้อมูล เพื่อร่วมประชุมวางแผนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินงานโครงการในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม นี้ คาดใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

"สำหรับยางพาราในสต๊อกรัฐ จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง รวมกว่า1.1 แสนตัน ได้หารือถึงวิธีการจัดการไปทำพลังงานหรือนำไปทำผลิตภัณฑ์ เช่น เสาหลักนำทาง เสาแบ่งเลน ยางชะลอความเร็ว อุปกรณ์งานทาง พื้นสนาม ฯลฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์เพราะวัตถุดิบยางมีอยู่แล้ว ซึ่งจะส่งผลบวกต่อราคายาง อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับมติคณะรัฐมนตรี"รองผู้ว่าการ กยท.

ส่วนการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ มีนโยบายให้ทบทวนโครงการ ที่ประสบปัญหาอุปสรรค โดยให้เสนอแนวทางการดำเนินงานใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมให้วางแผนกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราเพิ่ม หวังให้ประกาศแนวทางที่ชัดเจนภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยรมว.เกษตรและสหกรณ์ จะรับผิดชอบดูแลบริหารงาน ด้านยางพาราด้วยตนเอง ซึ่งวันนี้ได้เริ่มต้นขับเคลื่อนแล้ว

นอกจากนี้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นให้ กยท. ปรับบทบาทพัฒนาองค์กร ให้ทันสมัย ปฏิรูปการทำงานเชิงรุก ยกระดับฐานข้อมูลให้เป็นศูนย์กลางด้านยางพารา โดยเฉพาะงานด้านการส่งเสริม การผลิต การวิจัย และการแปรรูปยางพารา เร่งวางแนวทางบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพร้อมสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ