ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะอาชีพการเกษตร การดำเนินชีวิตในสังคมให้กับเยาวชน โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ณ “โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกร คือ พลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อน สร้าง และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย (Infinite Power The Spirit of 4-H club)”

พันเอกวินัย พุกศรีสุข รองผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารการสัตว์ทหารบก หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการโครงการเกษตรรวมใจเปิดเผยว่างานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ได้ใช้โครงการ เกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นที่ศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ของยุวเกษตรฯ ซึ่งเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ใน 9 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย 1 อาคารนิทรรศการแนะนําโครงการเกษตรรวมใจฯ 2 การปลูกพืชแบบ Smart Farm 3 การเลี้ยงสัตว์บก 4 โรงสีข้าว และบ้านควายไทย 5 เกษตรทฤษฎีใหม่ 6 โรงผลิตปุ๋ย 7 โรงผลิตอาหารสัตว์ และการผลิตจุลินทรีย์ 8 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และโรงสกัดเย็น และ 9 แปลงเกษตรผสมผสาน

สำหรับพื้นที่ที่จัดทำโครงการเกษตรรวมใจฯแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริว่า พื้นที่บริเวณเขาชะโงกแห่งนี้ดินเป็นดินเปรี้ยวขอให้หน่วยงานราชการด้านการเกษตรมาช่วยปรับปรุง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ มีหน้าที่ในการนำทหารก่อนปลดประจำการมาศึกษาเรียนรู้งานด้านการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการ

ถึงปี 2549 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ย้ายกิจกรรมไปยังหน่วยของตนเอง สำหรับพื้นที่ทาง รร.ทหารการสัตว์เข้ามาดูแล จนถึงปี 2554 เกิดน้ำท่วมใหญ่ใน กทม. และปริมณฑล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงของกรมทหารการสัตว์ ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูโครงการเกษตรรวมใจขึ้นมาใหม่ โดยมีภารกิจสำคัญ 4 ด้าน คือ 1. เป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อย จปร. ผลิตอาหารปลอดภัยเป็นจำพวกเนื้อและผัก 2. เป็นคลังอาหารสำรองสำหรับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ 3. เป็นคลังอาหารสำหรับสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งจะผลิตหญ้าสด หญ้าแห้ง และหญ้าหมัก และ 4 เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับประชาชน ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนนายร้อย จปร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให้นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปีเข้ามาเรียนรู้วิชาชีพด้านการเกษตรที่นี่

“ปัจจุบันโครงการเกษตรรวมใจฯได้แบ่งออกเป็น 4 โครงการ 12 กิจกรรม และ14 ฐานการเรียนรู้ 4 โครงการประกอบด้วย 1. โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก และสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีไก่เป็ดและโคกระบือ 2. โครงการปลูกพืช จะมีการปลูกพืชแบบหลากหลายตั้งแต่ไม้ผล ผัก ไปจนถึงข้าว 3. โครงการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร และ 4. โครงการประมงน้ำจืดคือการเลี้ยงปลาซึ่งกิจกรรมประจำฐานเรียนรู้เหล่านี้เยาวชนที่เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ก็จะเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในฐานเรียนรู้เหล่านี้” พันเอกวินัย พุกศรีสุข กล่าว

ทางด้าน นายต่อศักดิ์ โพธิ์กราน ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบงานด้านวิชาการแปลงเกษตรผสมผสานในโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยในระหว่างนำนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ร่วมติดตามการดำเนินงานในโครงการว่า ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสานของโครงการเกษตรรวมใจฯได้จัดให้ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานและร่วมกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการทำเกษตรแบบผสมผสาน และรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำแปลงเรียนรู้แบบนี้ด้วย
“ก็คาดหวังว่า 60-70 เปอร์เซ็นต์ของเยาวชนเหล่านี้จะสามารถซึมซับความรู้และเป็นแนวทางกระตุ้นให้สนใจทำการเกษตร โดยนำองค์ความรู้วิธีการกลับไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป เช่นการผลิตน้ำส้มควันไม้สำหรับใช้ไล่แมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ไปจนถึงการเพาะชำกล้าไม้แบบควบแน่นที่เยาวชนสามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้เลย นอกจากนี้ทางศูนย์ผึ้ง จังหวัดจันทบุรี ได้นำวิธีการเพาะเลี้ยงผึ้ง การเก็บน้ำผึ้งและการแปรรูปน้ำผึ้งผสมมะนาวมาสาธิตให้เยาวชนได้เรียนรู้และนำไปทำเองที่บ้านอีกด้วย” นายต่อศักดิ์ โพธิ์กราน กล่าว

สำหรับโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผ่านมามีประชาชนและเกษตรกรเดินทางเข้าศึกษาดูงานปีหนึ่งๆ หลายพันคน โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะสามารถช่วยเหลือด้านความรู้ในเรื่องของการทำการเกษตรที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนนายร้อย จปร. ตลอดถึงประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถนำกลับไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไปได้ทันที

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน