พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก ที่เกิดไฟไหม้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟป่าและหมอกควัน

วันที่11 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง มอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ด ทุ่งบางนกออก กับเชิญกระเป๋าอุ่นไอรักพระราชทานและหน้ากากอนามัยมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ณ หอประชุมโรงเรียนป่าจากวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต อีกทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ด้วย ต่อจากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว นางฉ้าย วิเศษสินธุ์ อายุ 94 ปีนายเจริญ แก้วพวง อายุ 65 ปี และนางสาวละออง ผลบุญ อายุ 68 ปี ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอควนเนียง ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างหาที่สุดมิได้

ในการนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในรูปแบบบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปตามแผนและสำเร็จโดยเร็ว สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันบริเวณป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก เริ่มคลี่คลายแล้วยังมีบางจุดที่ไฟยังดับไม่สนิท โดยเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างออกไป จากสถานการณ์
ไฟป่าและหมอกควันป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบใน 1 อำเภอ 3 ตำบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,000 คน พื้นที่สวนปาล์ม 300 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 2,000 ไร่