วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยสำนักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริ และเผยแพร่ผลสำเร็จจากการพัฒนาของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ให้แก่พสกนิกรชาวไทยให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติต่อตนเอง และชุมชนให้ได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วกัน

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบรางวัลแก่เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 14 ราย พร้อมมอบพันธุ์ส้มโอพระราชทาน และต้นคูณทรงปลูก ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภาพรวมการดำเนินของศูนย์ฯ และกิจกรรมต่างๆ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล และขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่มีปัญหาเรื่องดินดาน และจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่ราษฎรในพื้นที่รอบศูนย์ฯ รวมทั้งให้ส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร เพื่อให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 540 ไร่ ดำเนินการในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์มาเป็นลำดับ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและการดำรงชีวิตของประชาชนในหลายๆ ด้าน ช่วยให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีองค์ความรู้ที่โดดเด่น สามารถนำไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ จำนวน ๑๘ เรื่อง อาทิ การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 การปลูกมะนาวนอกฤดู การเพาะเห็ดในไม้วงศ์ยาง การเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ การผลิตผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น โดยมีผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เฉลี่ยปีละ ๑๐,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ ยังดำเนินการตามแนวพระราชดำริในลักษณะสืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีการต่อยอดผลสำเร็จ และค้นหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานขยายผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ทั้งในพื้นที่เป้าหมายเดิมของโครงการที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 27 หมู่บ้าน และพื้นที่เป้าหมายใหม่ ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วย เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ แห่งนี้ สามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนและเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในวงกว้างมากยิ่งขึ้นต่อไป

ในช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.00 น. องคมนตรี เดินทางไปยังบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาและขยายพันธุ์ จากนั้น เดินทางไปยังบ้านนายเกษมศิลป์ เสนาจ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ มีพื้นที่ จำนวน 40 ไร่ เดิมทำอาชีพเกษตรแบบเชิงเดี่ยว จนกระทั่งในปี 2547 ได้เข้ารับการอบรมจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง จึงนำความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ มีการทำนา ปลูกไม้ผล พืชสวน พืชไร่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปศุสัตว์ ทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ผลผลิตที่ได้นำมาบริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็แจกจ่ายและจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว ประมาณ 985,000 บาทต่อปี ปัจจุบันได้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชนและเกษตรกรผู้ที่สนใจ