วันนี้ (11 ส.ค.62) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธานมอบนโยบายการบริหารงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการ จังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับและแนะนำให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รู้จักสภาพโดยทั่วไป รวมถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงนโยบายที่จะเร่งรัดผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา โดยแนวนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว มีดังนี้ 1. ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe) 2.ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว(Clean) 3. ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair)รณรงค์และส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainablity) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

ส่วนนโยบายอื่นๆ ประกอบด้วย ขับเคลื่อนไทยแลนด์ริเวียร่า เพื่อเชื่อมโยง EEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เน้นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง เช่น ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ไทย-จีน ไทย-อาเซียน ไทย-อินเดีย ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางรางและทางน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมธุรกิจ Sharing Economy พัฒนา Big Data เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา / สร้าง Application ที่เป็นของกระทรวงฯ เอง ยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อนักบริการนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีธรรมาภิบาล

ขณะที่ แนวนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการกีฬา มีดังนี้ 1. ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ 2. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา 3. ส่งเสริมโรงเรียนกีฬา เฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ และวอลเล่ย์บอล เป็นต้น 4. ส่งเสริม Sport Tourism 5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ 6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทย 7. ส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่กีฬาระดับโลก

ทั้งนี้ภายหลังการมอบนโยบายทั้งด้านการท่องเที่ยวและกีฬาแก่บุคลากรในสังกัดแล้วยังได้รับฟังการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนภารกิจ ระยะ 3 เดือน/ 6 เดือน/ และ 12 เดือน ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการประชุมระดมสมองที่จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ ระหว่าง วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดกระบี่ พร้อมเน้นย้ำแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าที่ภาคการท่องเที่ยวจะต้องเป็นเป้าหมายหลักด้านรายได้ที่จะต้องชักนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยทางกระทรวงฯ จะให้การสนับสนุน แต่ขอให้ทุกหน่วยทุ่มเททำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องช่วยกันทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเป็นทีม