จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตจุฬาฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 58,300 ต้น ในโครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ จุฬาฯ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย หรือโครงการ “จุฬาฯรักษ์โลก”อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 10 เพื่อสร้างความร่มรื่น ลดภาวะโลกร้อนและมลพิษ รณรงค์ลดการสร้างขยะพลาสติกและลดใช้พลังงาน เพื่อสร้างความสุขในการเรียนและการปฏิบัติงาน รวมถึงรักษาสภาวะแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้สิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการ Chula Zero Waste ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ งดใช้ถุงพลาสติกตามร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ใช้แก้วกระดาษ Zero-Waste Cup ที่ย่อยสลายได้ 100% โดยมีเป้าหมายสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียวระบบขนส่งในเมือง (CU TOYOTA Ha:mo) โครงการ Smart Mobility ให้บริการรถสามล้อไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และจักรยานร่วมบริการ การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (CU Shuttle Bus) โครงการจักรยานสาธารณะ (CU Bike) ฯลฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ชาว จุฬาฯ ได้รวมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต้นไม้ 58,300 ต้นที่ร่วมกันปลูกในครั้งนี้ มีต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ด้วย ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกนั้นจะเป็นเพื่อนคู่ชีวิต ช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ทำให้คนหายใจอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปมากขึ้น

ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า โครงการจุฬาฯรักษ์โลก ซึ่งดำเนินการมา 10 ปีแล้ว เป็นการปลูกต้นไม้ทั้งในจุฬาฯ รวมทั้งพื้นที่ของจุฬาฯ ในภูมิภาค ที่จังหวัดสระบุรีและน่าน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ การที่ชาวจุฬาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในโครงการนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง สิ่งที่มุ่งหวังคือชาวจุฬาฯ จะช่วยกันดูแลต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกให้เจริญเติบโต เป็นป่าที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความร่มเย็นแก่ทุกคน