“เด็ก และ เยาวชน” คือ พลังที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นปัจจัยในการพัฒนาด้านต่างๆ ของชาติ ซึ่งถ้าเด็กและเยาวชนได้แสดงความคิด ความสามรถเชิงสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้องด้วยแล้วนั้น เชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองในด้านของคุณธรรม จริยธรรม สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมไปถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและค้นหาความสามารถเฉพาระตัวของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับนักเรียน นักศึกษา Suratthani Youngster Got Talent เพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาศพัฒนาทักษะและความสามรถพิเศษของตน ตลอดจนส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมและปูพื้นฐานไปสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นระดับประเทศ หรือระดับอาเซียนต่อไปในอานาคต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (11 ส.ค.62) นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Suratthani Youngster Got Talent 2019 โดย การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562 Suratthani Battle Band Challenge 2019 ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2562 โดยมี นายประยูรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณธณัฐฐา ชูมณี ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่า ผู้แทนของศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี