นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า มาตรการยาฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคาการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาล กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนต้องแจ้งข้อมูลราคาซื้อ ราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาลฯ ซึ่งครบกำหนดแจ้งข้อมูลในวันที่ 31 ก.ค.62 นั้น มีจำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด 353 ราย แจ้งข้อมูลแล้ว 312 ราย ยังไม่แจ้งข้อมูล 37 ราย และแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน 14 ราย(4 รายไม่เข้าเกณฑ์แจ้งข้อมูล) มีจำนวนผู้ผลิตยา มีจำนวนทั้งสิ้น 345 ราย แจ้งข้อมูลแล้ว 240 ราย ยังไม่แจ้งข้อมูล 81 ราย และ 19 รายไม่เข้าเกณฑ์ เนื่องจากไม่มีการจำหน่ายยาให้โรงพยาบาลเอกชน และอีก 5 รายติดต่อไม่ได้

ทั้งนี้เมื่อได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนแล้ว กรมการค้าภายในได้จัดทำ QR CODE เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคายาได้ อีกทั้งประชาชนยังสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ในเบื้องต้นระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาผ่าน QR CODE สามารถรองรับผู้เข้าใช้งานพร้อมกันได้ประมาณ 100,000 ราย ฃ

โดยในอนาคตมีแผนจะเพิ่มขนาดเซิร์ฟเวอร์ (Server)/CPU/RAM) ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้งานให้มากขึ้น ซึ่งในขณะนี้กรมฯ จะเพิ่มรายการเวชภัณฑ์ และค่าบริการฯ ซึ่งยังไม่มีรหัสมาตรฐาน แต่กรมฯ จะคัดเลือกรายการเวชภัณฑ์และค่าบริการฯ ที่ประชาชนใช้ประจำของแต่ละโรงพยาบาล มาแสดงให้ประชาชนได้ทราบก่อน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน