นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ร่วมกับ พันธมิตรมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก 7 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย โดยเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางบัตรโดยสาร Round Trip มายังประเทศ ไทยของสายการบินที่ร่วมโครงการฯ และเดินทางท่องเที่ยวภายในวันนี้ –วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้แก่ สายการบินไทย และไทยสมายล์ มอบสิทธิพิเศษ โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับสิทธิในการโหลดสัมภาระ สําหรับเที่ยวบินขากลับจากประเทศไทย เพิ่มขึ้นคนละ 5 กิโลกรัม ส่วนสมาคมผู้ประกอบการการค้าย่านราชประสงค์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เซ็นทรัล กรุ๊ป มอบส่วนลดสูงสุด 50% และสทิ ธิพิเศษอื่นๆ เพียงแสดงบอร์ดดิ้งพาส ของการบินไทย และไทยสมายล์ เพื่อรับสิทธิ์พิเศษตามข้อกําหนดของแต่ละศนู ย์การค้า ณ จุดประชาสัมพันธ์หรือจุดให้บริการ นักท่องเที่ยว

ท้ังนี้ ตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ อาทิ นักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่ม CLMV ประกอบด้วย ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา กลุ่มประเทศอาเซียน และอินเดีย เป็นตลาดที่ททท. ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตัดสินใจก่อนการเดินทาง ไม่นาน สามารถเดินทางได้บ่อย และชอบจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในประเทศไทย ททท. จึงจัดแคมเปญ “Give Me Five” ขึ้นเพื่อกระตุ้นการเดินทางและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว ผู้หญิง และกลุ่มอินเซ็นทีฟ หรือกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งคาดว่าโครงการฯนี้ จะเป็นส่วนสําคัญในการเสริมอัตราการเติบโตทั้งด้าน จํานวนและรายได้จากการ ท่องเที่ยวของประเทศไทยปี 2562 ได้อย่างแน่นอน