สถานการณ์ภัยแล้งบางพื้นที่เริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักในบางพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯและปริมาณน้ำท่า สำหรับไว้ช่วยเหลือการเกษตรเพิ่มขึ้น แต่กรมชลประทานยังคงติดตามและช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในบางพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในบางพื้นที่ ส่งผลให้มีปริมาณสำหรับการเกษตรเพิ่มขึ้น แต่กรมชลประทานยังคงติดตามและช่วยเหลือบางพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง

โดยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยต่อท่อเครื่องสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว สูบน้ำจากบึงกระจับ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ผ่านคลองระบาย 3 ขวา - 1 ขวา คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง หลังจากนั้นจะสูบน้ำที่ปากคลองระบายดังกล่าวลงสู่คลองมะขามเฒ่า-กระเสียว เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่กำลังขาดแคลนน้ำ จากภาวะฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ

อีกทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนรถขุดบูมสั้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลหันคาด้วย นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังได้ติดตามการขุดลอกดินตะกอนบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปกคลองสายใหญ่ระหาน ต.ท่าชัย อ.เมือง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดต่ำลง ทำให้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ การขุดลอกดินตะกอนจึงเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถสูบน้ำได้ตามรอบเวรการใช้น้ำที่ได้วางแผนไว้

ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ พร้อมนายเมธี วุฒิเจริญ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) นายสำราญ แก้วรัตถา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ติดตามการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้กับชุมชนผู้ใช้น้ำในเขต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต.ท่าปลา ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลาจึงร้องขอความอนุเคราะห์เปิดน้ำลงคลองสิงห์ ทั้งนี้ ราษฎรในพื้นที่มีความพึงพอใจและรับทราบนโยบายของกรมชลประทานเป็นอย่างดี

ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานการณ์น้ำ บริเวณ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำจากคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 ลงคลองบางต้นโพธิ์ เพื่อสูบเข้าคลอง 1 ซ้าย ช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวประมาณ 3,064 ไร่

จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทานนครราชสีมา ประชุมประชาคมราษฎรบ้านหลุ่งประดู่และบ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย กำนันตำบลหลุ่งประดู่ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงและขอความเห็นชอบในการขอใช้สระประปาหมู่บ้านสำหรับเป็นบ่อพักน้ำสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค ในเขตพื้นที่ ต.ห้วยแถลง และ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง ส่วนที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ได้ทำการต่อท่อสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อสูบน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง บริเวณบ้านละลม ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งใช้น้ำตามรอบเวรของตนอย่างเคร่งครัด และหากพบว่าพื้นที่ใดประสบกับปัญหาเรื่องน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านได้ตลอดเวลา หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460.

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม รายงาน.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน