เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (มร.นม.) ดร.ปรีชา อุยตระกูล นักวิชาการอิสระ นายมนตรี จงวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา จำกัด ร่วมทำพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 The National Academic Research Conference 11th “ ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล ” Connecting Local Research to International Perspectives โดยมีคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษากว่า 500 คน รับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทของงานวิจัยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จากศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคโปสเตอร์ ภาคบรรยายและแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม ประกอบด้วยศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการนิเทศศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศาสตร์ ด้านการศึกษาและศาสตร์ด้านนาฏศิลป์และการแสดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร ชิณสาร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มร.นม. เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่าง มร.นม.กับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและภาคีเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยการพัฒนางานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม เพื่อการต่อยอดการทำงานเชิงวิชาการในพื้นที่ด้วยการเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชนท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกันในงานวิชาการรับใช้สังคมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการรับใช้สังคมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีเครือข่าย ทั้งยังเป็นช่องทางในการนำผลงานวิชาการรับใช้สังคมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สู่การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำผลงานวิชาการรับใช้สังคมไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรม
+++++++++++++++++

กองทุนประกันวินาศภัย