วันนี้ 5 ส.ค.62 ที่ีโรงเรียนวัดโคกสวย ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด นายสรศักดิ์ ศรอินทร์ ท้องถิ่นอำเภอทับปุด (หัวหน้าทีมตรวจสอบ) พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ นายสาคร เทพณรงค์ รองนายก น.ส.นิตยา สุดชู ปลัด อบต.และ จนท.ทีมตรวจสอบฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) (โรงเรียนสังกัด สพฐ.กรณีรับเงินอุดหนุนฯ) โดยมีนางสุจิตรา สิริสวัสดิพิพัฒน รก.ผอ.โรงเรียน ,นางพิมพรรณ ใจเพชร และน.ส.ราตรี ผลากิจ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เป็นผู้รับการตรวจเยี่ยม

ผลปรากฏว่าโรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กรมกำหนด ,อาหารกลางวันมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมเพียงพอ, สถานที่ประกอบอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ทีมตรวจสอบได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะประกอบการตรวจ
สุ่มตรวจโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน