รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สิ่งที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการบริหารประเทศนอกจากการคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ แล้ว ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการวางนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่เกือบทุกรัฐบาล รวมทั้งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ใช้พิจารณาในการวางนโยบาย มีมากมายหลายประเด็น แต่สิ่งที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ และใช้เป็นตัวแปรอันดับต้น ๆ ในการวางนโยบายน่าจะเป็นแนวนโยบายของพรรครัฐบาล ซึ่งมาจากคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนในช่วงหาเสียง โดยจากการที่รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค จึงทำให้ประสบปัญหาไม่น้อยในการวางนโยบายให้ครอบคลุมคำมั่นสัญญาที่พรรคร่วมรัฐบาลได้ให้ไว้แก่ประชาชน

แม้จะประสบปัญหาในการร่างนโยบาย แต่สุดท้ายก็สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ และทำให้ได้นโยบายที่กำหนดขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากการที่นโยบายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชน จึงจำเป็นต้องรับฟังความ เหตุผลดังกล่าว ทำให้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,262 คน ประเด็น 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน ในทัศนะของประชาชน สรุปผลได้ ดังนี้

“นโยบายหลัก” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ เร่งดำเนินการมากที่สุด พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 74.45 คือ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย ฯลฯ

รองลงมา ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ร้อยละ 67.97 เพราะจะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ฯลฯ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ร้อยละ 65.61 เพราะเป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง ฯลฯ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 61.69 เพราะการทุจริตเป็นภัยที่ร้ายแรงและสร้างความความเสียหายต่อประเทศ ฯลฯ

การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ร้อยละ 61.61
เพราะมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายต้องเข้มงวด แก้ไขอย่างจริงจัง ฯลฯ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ร้อยละ 61.43 เพราะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ฯลฯ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ร้อยละ 61.30 เพราะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศ เพิ่มอำนาจในการต่อรอง กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ฯลฯ

การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ 58.84 เพราะศิลปะและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ฯลฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ร้อยละ 57.38 เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคน ควรปฏิรูปให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ฯลฯ

การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ร้อยละ 55.63 เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ฯลฯ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ร้อยละ 53.87 เพราะอยากให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ฯลฯ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ร้อยละ 48.21 เพราะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปี ฯลฯ

“นโยบายเร่งด่วน” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์เร่งดำเนินการมากที่สุด พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 81.30 คือ การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน เพราะค่าครองชีพสูงขึ้นมาก ไม่สอดคล้องกับรายได้ ฯลฯ

รองลงมา ได้แก่ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ร้อยละ 66.92 เพราะประชาชนควรได้รับสิทธิครอบคลุมตลอดชีวิต ฯลฯ มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 61.19 เพราะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ภาคธุรกิจ การค้า การส่งออกได้รับผลกระทบ ฯลฯ การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา ร้อยละ 60.41 เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไม่พัฒนา ฯลฯ

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ร้อยละ 57.28 เพราะเกษตรกรไทยควรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ฯลฯ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ร้อยละ 55.19 เพราะช่วยให้ประเทศพัฒนา เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ร้อยละ 53.67 เพราะสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นทุกปี สงสารเกษตรกร ฯลฯ การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 53.62 เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย ฯลฯ

การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 53.04 เพราะ อยากให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย ฯลฯ การยกระดับศักยภาพของแรงงาน ร้อยละ 52.70 เพราะยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน พัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับ ฯลฯ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ร้อยละ 47.53 เพราะการบริการภาครัฐต้องเป็นระบบ รวดเร็ว ฯลฯ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 45.87 เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คนไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวสู่อนาคต ฯลฯ

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ ซึ่งประชาชนคิดเห็นอย่างไร? สิ่งใดควรทำก่อนหรือหลัง...เชื่อว่าน่าจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าใจได้ไม่ยากเลย...พูดแบบนี้ ก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหม? ว่านโยบายได้ที่เร่งด่วนสำหรับสังคมไทย ณ วันนี้..!?

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน