ให้เข้าใช้บริการได้ ส่วนโรงพยาบาลนั้นให้ดูความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ก่อน พร้อมเตรียมพิจารณาร่วมกับสถานที่ราชการอื่นๆ ต่อไป ระบุขณะนี้ในประเทศไทยมีเคสของคุณทรายรายเดียวที่มีสุนัขที่ผ่านการฝึกถูกต้องมีใบรับรอง ทั้งเล็งหารือความเป็นไปได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการฝึกสุนัขนำทางของไทยเอง

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.62 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกทม. ซึ่งได้เชิญน.ส.คีริน เตชะวงศ์ธรรม (คุณทราย) และลูเทอร์ (สุนัขนำทาง) มาร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตาที่เหมาะสม โดยเบื้องต้นผู้ว่าฯ ได้สั่งการให้สำนักสิ่งแวดล้อมเปิดสวนสาธารณะให้ผู้พิการทางสายตาและสุนัขนำทางสามารถเข้าไปใช้บริการได้

สำหรับในประเด็นการเข้าถึงสถานที่ราชการของสุนัขนำทาง ซึ่งที่ผ่านมา น.ส.คีริน สามารถนำลูเทอร์สุนัขนำทางเข้าไปยังสถานที่ราชการ รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆในประเทศสหรัฐฯได้ เนื่องจากมีกฎหมายรับรอง ซึ่งตามกฎหมายของไทยก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการเช่นเดียวกัน โดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา71 วรรค 3 ระบุให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 20 (8) กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยให้สิทธิที่จะนำสัตว์นำทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นำทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใดๆ ติดตัวไปในยาพาหนะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมของต่างประเทศและไทยอาจแตกต่างกัน ที่ประชุมจึงเสนอทางเลือกในการเข้าสถานพยาบาลที่มีความเหมาะสม โดยเมื่อมาถึงสถานพยาบาล จะจัดให้มีสถานที่ดูแลสำหรับสุนัขนำทางที่ไม่รบกวนผู้ป่วยอื่น รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ไม่รบกวนตัวสุนัขเอง และจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้พิการไปยังจุดต่างๆ ที่ต้องการรับบริการ ซึ่งน.ส.คีริน และครอบครัวเห็นด้วยกับทางเลือกดังกล่าว ซึ่งกทม.จะพิจารณารายละเอียดความเป็นไปได้สำหรับการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในสถานพยาบาลและสถานที่ราชการอื่นๆ ต่อไป

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า กฎหมายของไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตามีอยู่แล้ว แต่ต้องเป็นสุนัขที่ถูกฝึกมาโดยเฉพาะ ซึ่งในไทยจะมีศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ ซึ่งเป็นสุนัขดมกลิ่นเท่านั้น ยังไม่มีการฝึกสุนัขนำทางโดยเฉพาะ หลังจากนี้จะหารือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของศูนย์ฝึกสุนัขที่มีมาตรฐาน และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งได้รับการสนับสนุนสุนัขจากสหรัฐฯ กับความเป็นไปได้ของการฝึกสุนัขนำทาง

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในประเทศไทยจะมีคุณทรายเพียงคนเดียวที่มีสุนัขนำทางที่ผ่านการฝึกอย่างถูกต้องและมีใบรับรอง แต่ในอนาคตอาจมีชาวไทยคนอื่นหรือมีนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาที่มีสุนัขนำทางเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย เบื้องต้นกทม.จะเปิดสวนสาธารณะทุกแห่งที่ดูแลอยู่ให้ผู้พิการทางสายตาสามารถนำสุนัขนำทางเข้าไปใช้บริการในสวนได้ทุกแห่ง ในส่วนทางลาดต่างๆ จะปรับให้เรียบทุกจุด เพื่อให้เดินได้สะดวก ไม่เกิดอันตราย สำหรับการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนสำหรับผู้ข้ามถนนจะปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พิการต่อไป"

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน