ดร.วิชัย พยัคฆโส
payackso@gmail.com

รัฐบาลลุงตู่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วเมื่อ 25-26 กรกฎาคม โดยแบ่งนโยบายออกเป็น 2 ระยะ คือ เร่งด่วนภายใน 1 ปี กับ 4 ปี รวม 12 ด้าน ซึ่งฝ่ายค้านได้อภิปรายนโยบายอย่างเผ็ดร้อนรวมถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางท่านด้วย

แม้ว่าจะผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งรัฐมนตรีที่ถูกชำแหละภูมิหลังคงต้องทำงานให้เห็นจะๆว่าภายใน 1 ปี จะได้ผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์ตามนโยบายหรือไม่ และสามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำและครอบคลุมประชากรโดยทั้ง 6 กลุ่มใหญ่ๆได้มากน้อยเพียงใด

ประชากรไทยมี 67 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 มี 1% จำนวน 300,000 คน คืออายุ 93-116 ปี เรียกว่า Greated Generation

กลุ่มที่ 2 มี 8% จำนวน 5,400,000 คน อายุ 72-92 ปี เรียกว่า Silent Generation

กลุ่มที่ 3 มี 22% จำนวน 15,000,000 คน อายุ 53-71 ปี เรียกว่า Baby Boomer

กลุ่มที่ 4 มี 25% จำนวน 16,600,000 คน อายุ 33-52 ปี เรียกว่า Generation X

กลุ่มที่ 5 มี 28% จำนวน 19,000,000 คน อายุ 20-37 ปี เรียกว่า Generation Y

กลุ่มที่ 6 มี 16% จำนวน 10,600,000 คน อายุต่ำกว่า 20 ปี เรียกว่า Generation Z

การแบ่งงานให้กระทรวงต่างๆรับผิดชอบในการพัฒนาหรือดูแลให้ทั่วถึงจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มีการดูแลคนทุกช่วงวัย หากมีผลงานจะสามารถชี้แจงได้ว่าทำให้กับคนทุกกลุ่มแล้ว เช่น

กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 4 กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 5 และ กลุ่มที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันรับผิดชอบตามหน้าที่

นั่นคือตัวอย่างของการดูแลประชาชนทุกกลุ่มและทั้งหมดคงไม่พ้นความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ที่ควรต้องดูแลประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำมากหรือน้อยต่างกันไปตามนโยบาย

กรอบการทำงานของรัฐบาล หรือนโยบายทั้งในระยะ 1 ปี ทำให้ได้เห็นหน้า-หลัง เป็นรูปธรรมบ้าง แต่ 4 ปี ควรเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดว่ามีการนำนโยบายมาปฏิบัติในการลดความเหลื่อมล้ำทุกรูปแบบ ถ้ารัฐบาลตั้งใจแบบนี้ฝ่ายค้านจะเอาอะไรมาพูดอีก

ส่วนนโยบายของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวัยแรงงานในการเพิ่มรายได้ควบคู่ไปกับศักยภาพ ทำควบคู่กันไป จะเป็นนโยบายที่ครอบคลุมการอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

ทุกกระทรวงมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาระยะสั้นอยู่แล้ว แต่ช่วงอีก 3 ปี ควรเป็นช่วงพัฒนาให้ทุกกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และสุขภาพพลานามัยที่ดี ทุกกระทรวงควรได้ร่วมกันบูรณาการนโยบายเข้าสู่การปฏิบัติ ประเทศไทยจะได้เป็นประเทศที่มีความสุขเพิ่มขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน