นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดงาน “รวมพลังขับเคลื่อนการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ ส.ป.ก.” ภายใต้โครงการสืบสานระบบวนเกษตร สร้างสรรค์ความยั่งยืนแก่ชุมชน ส.ป.ก. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโป่งเกตุ ตำบลขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงาน

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา สร้างการรับรู้ ขยายผลองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการขยายผลองค์ความรู้ด้วยกลุ่มฐานต่าง ๆ จำนวน 11 ฐาน ภายใต้ 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มฐานคนรักษ์ดิน กลุ่มฐานคนรักษ์น้ำ กลุ่มฐานคนรักษ์ป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณรอบฝายโป่งเกตุเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและการรักษาหน้าดิน การปาฐกถาพิเศษ “ศักยภาพและโอกาสในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าในเขต ส.ป.ก.” อีกทั้งยังมีเวทีเสวนา “เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าในเขต ส.ป.ก. ทำอย่างไร” เพื่อหาแนวทางการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ ส.ป.ก. ก่อให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ใช้รูปแบบการดาเนินงานโดยสร้างการคิดเชิงบวก Growth mindset ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควบคู่จิตสานึกเชิงอนุรักษ์ บนหลักความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยอาศัยกลไกของ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” และจิตอาสาทั่วไปในการขับเคลื่อนกระบวนงานให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นจะช่วยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ประสบความสำเร็จให้เป็นที่รับรู้และเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ อีกทั้งยังช่วยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้เกษตรกรที่ทากินอยู่ในพื้นที่มีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข และอยู่ร่วมกันกับป่าได้ดั่งคาที่ว่า “ดิน น้ำ ป่าต้องมาพร้อม แต่บูรณาการต้องมาก่อน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน